OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
zaświadczenie lekarskie BEZPŁATNE OD SZKOLNEGO LEKARZA;
Kwestionariusz osobowy dostępny w sekretariacie szkoły;
2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezpłatny
Numer programu nauczania:
Szkoła kształci zgodnie z obowiązującymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty:

Zgodnie z poniższym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych. Słuchacz opłaca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt badań, które wymagane są przez szpital i jednostki zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywają się w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
Więcej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób kończących naukę w czerwcu miesiącem zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla kończących naukę w styczniu styczeń, luty lub marzec.
Przeczytaj pełną informację o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualności >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN  NAUCZANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
- 950 godzin na realizację kwalifikacji Z.11.,
- 430 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.

Lp. Przedmioty nauczania  Razem tygodniowo w całym cyklu Rok I - semestr 1 i 2 Rok II - semesrt 3 i 4 RAZEM
OPIEKUNKA DZIECIĘCA symbol 325905 - Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4 6 2 128
2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia 2,5 5 - 80
3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 3   6 96
4. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem 2 4 - 64
5. Język migowy 1,5 3 - 48
6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka 12 12 12 384
Razem godzin przypadających na kształcenie teoretyczne  25 27 23 800
OPIEKUNKA DZIECIĘCA symbol 325905 - Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
7. Pielęgnacja i wychowanie dziecka 19 21 17 608
8. Opieka nad dzieckiem 5 - 10 160
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej 1 2 - 32
Razem godzin przypadających na kształcenie praktyczne  25 23 27 800
10.

Podstawy przedsiębiorczości

← dotyczy osób, które nie miały podstaw przedsiębiorczości w poprzedniej szkole

0,5 1 - 16
Razem ilość godzin 50 50 50 1600
Praktyki zawodowe   po I semestrze 2 tygodnie w III semestrze 2 tygodnie  

do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego.
zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa mogą odbywać się w pracowniach szkolnych oraz w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dzieckiem (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka)
zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa mogą odbywać się w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dzieckiem (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka)

List z Ministerstwa w sprawie możliwości pracy z dyplomem Opiekunka Dziecięca

W nawiązaniu do maila z dnia 9 kwietnia br., uprzejmie wyjaśniam

Ze względu na zmianę definicji podstawy programowej kształcenia w zawodach,
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184), nie ma możliwości wskazywania potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tak jak miało to miejsce w dotychczas obowiązujących podstawach.
Przepisy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) stanowią, że opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być m. in. osoba posiadająca kwalifikacje opiekunki dziecięcej, ale również osoby, które odbyły 280-godzinne szkolenie.
Kwalifikacje wymagane od nauczyciela powszechnie dostępnego przedszkola, zarówno publicznego, jak i niepublicznego, określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…. (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.), z których wynika, że pracę na tym stanowisku mogą wykonywać osoby posiadające wyższe wykształcenie. W powszechnie dostępnych przedszkolach publicznych nie przewiduje się zatrudniania na stanowisku pomocy nauczyciela. Natomiast z treści statutów przedszkola i szkoły podstawowej, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) wynika, iż w przypadku przedszkoli i i w klasach I-IV szkół specjalnych lub szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla dzieci lub uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI tych szkół. Również
w uzasadnionych przypadkach można zatrudniać pomoc nauczyciela w szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi. W wylistowanych wyżej przypadkach na stanowisku pomocy nauczyciela może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca.

Z poważaniem
Anna Wasiak
Główny specjalista

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34 74 853, fax 22 34 74 190
e-mail: anna.wasiak@men.gov.pl
--
Anna Wasiak, Chief expert
Ministry of National Education, Vocational and Continuing Education Department al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa tel. +48 22 34 74 853, fax +48 22 34 74 190


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

opiekunka dziecięca 325905

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Uczeń:

1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka;

2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy;

6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;

9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;

10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych;

17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;

20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;

21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;

23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekunka dziecięca opisane w części II:

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Uczeń:

1) zapewnia bezpieczeństwo dziecku;

2) rozpoznaje i określa potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega związek między zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;

3) zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;

4) wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;

5) planuje profilaktykę próchnicy i schorzeń wieku dziecięcego;

6) prowadzi działania profilaktyczne oraz kształtuje nawyki prozdrowotne;

7) określa normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;

8) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;

9) rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku ich podejrzenia;

10) dba o odżywianie dziecka zgodne z normami żywieniowymi;

11) analizuje jadłospisy pod kątem zawartości składników pokarmowych;

12) przygotowuje podstawowe posiłki, uwzględniające zalecenia dietetyczne;

13) analizuje i prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka zdrowego;

14) planuje formy i zasady współpracy oraz współpracuje z pracownikami placówki w zakresie pielęgnowania dziecka;

15) planuje i organizuje czynności pielęgnacyjne u dziecka zdrowego, uwzględniając specyfikę placówki, w której przebywa dziecko;

16) określa cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opiekuńczo- -wychowawczych sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.

2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

Uczeń:

1) zapewnia bezpieczeństwo dziecku choremu i niepełnosprawnemu;

2) rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepełnosprawnego;

3) zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka chorego i niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego wieku i stanu zdrowia;

4) przestrzega zasad pielęgnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych układów i narządów;

5) wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dostosowując technikę ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zaleceń zespołu terapeutycznego;

6) określa przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dziecięcego, metody ich leczenia i zapobiegania im;

7) ocenia wypływ choroby na stan psychiczny dziecka;

8) reaguje na zmiany w wyglądzie i zachowaniu dziecka chorego;

9) dokonuje pomiaru parametrów życiowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;

10) rozróżnia rodzaje niepełnosprawności oraz metody rehabilitacji;

11) uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

12) przestrzega zasad i drogi podawania leków;

13) podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;

14) określa rolę mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;

15) prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka chorego;

16) dobiera formy i przestrzega zasad współpracy z zespołem terapeutycznym;

17) charakteryzuje organizację i specyfikę pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz współpracuje z zespołem terapeutycznym;

18) towarzyszy dziecku podczas badań i zabiegów specjalistycznych.

3. Wychowanie i edukowanie dziecka

Uczeń:

1) przestrzega norm i określa fazy rozwoju małego dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;

2) ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;

3) dobiera materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;

4) prowadzi zabawy stymulujące rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer z uwzględnieniem wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych;

5) analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka;

6) stymuluje aktywność werbalną dziecka, wykorzystując różne techniki i utwory literackie;

7) przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;

8) charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie osobowości i zachowanie dziecka;

9) kształtuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowości;

10) stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;

11) dobiera metody rozwijania samodzielności dziecka;

12) rozwija samodzielność dziecka różnymi metodami;

13) określa rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;

14) stosuje metody łagodzenia negatywnych emocji u dziecka;

15) określa istotę i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;

16) określa zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze występujące u małego dziecka;

17) dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepełnosprawnym i stwarzającym problemy wychowawcze;

18) planuje i prowadzi indywidualne zajęcia wyrównawcze;

19) organizuje pracę wychowawczą w poszczególnych grupach rozwojowych;

20) planuje formy współpracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;

21) współpracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;

22) ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

Uczeń:

1) wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okolicznościowe, scenografie oraz lalki, kukiełki i kostiumy do inscenizacji i balów, posługując się różnymi technikami plastycznymi;

2) dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zajęć do wieku i możliwości dziecka;

3) prowadzi zajęcia techniczne i plastyczne z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;

4) wykonuje z dziećmi i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z różnorodnych materiałów i surowców;

5) rozwija zainteresowania dzieci twórczością plastyczną i techniczną;

6) określa rolę utworów muzycznych w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka;

7) dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;

8) śpiewa piosenki dziecięce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;

9) tworzy proste układy taneczne do muzyki z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci;

10) prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię wychowania dziecka, wyposażoną w: zabawki i pomoce dydaktyczne do stymulacji wszechstronnego rozwoju niemowlęcia oraz dziecka w 2., 3. i 4. roku życia; kąciki tematyczne, płyty CD z piosenkami i bajkami dla dzieci, flanelograf z elementami graficznymi, plansze i tablice dotyczące fonetyki, sprzęt i pomoce do przedstawień, teatrzyków dla dzieci, stanowisko z lustrem do ćwiczeń aparatu artykulacyjnego, narzędzia diagnozujące rozwój psychomotoryczny dziecka, biblioteczkę z literaturą dla dzieci, biblioteczkę tematyczną wyposażoną w literaturę przedmiotową, czasopisma, albumy, filmy dydaktyczne dotyczące wychowania dziecka, psychologii, pedagogiki, defektologii, sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma; ekran biały, komputer z pakietem programów biurowych, projektor multimedialny;

2) pracownię pielęgnowania dziecka, wyposażoną w: łóżeczka dla noworodków i niemowląt, stoły do przewijania, fantomy noworodka i niemowlęcia, stolik zabiegowy, wagę lekarską, kącik do kąpieli, kącik do karmienia niemowlęcia, kącik higieniczny, instalację bieżącej wody, bieliznę pościelową, bieliznę dziecięcą, środki do pielęgnacji, środki antyseptyczne, sprzęt i przybory do: toalety i kąpieli niemowląt, pojenia i karmienia niemowląt, mierzenia temperatury, toalety jamy ustnej, likwidacji zmian skórnych, pomoce dydaktyczne do promowania zdrowia, biblioteczkę tematyczną wyposażoną w literaturę przedmiotową, czasopisma, albumy i filmy dotyczące anatomii i fizjologii oraz pielęgnowania dziecka i schorzeń wieku dziecięcego;

3) pracownię muzyczną, wyposażoną w: płytotekę z utworami dla dzieci, muzyką poważną i ludową, śpiewniki dziecięce, instrumenty muzyczne, biblioteczkę tematyczną wyposażoną w literaturę przedmiotową i czasopisma dotyczące edukacji muzycznej;

4) pracownię plastyczno-techniczną wyposażoną w: materiały, narzędzia i przybory do prac technicznych i plastycznych, maszynę do szycia, żelazko i deskę do prasowania, zgrzewarkę do folii, instalację ciepłej wody, szafy, tablice korkowe, stoły do pracy, biblioteczkę tematyczną wyposażoną w literaturę przedmiotową i czasopisma dotyczące edukacji plastycznej;

5) pracownię pierwszej pomocy, wyposażoną w: fantomy osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wyroby medyczne do: bandażowania, zakładania opatrunków, okładów, tamowania krwawień, unieruchamiania kończyn, środki do dezynfekcji ran, przyrządy do pomiaru temperatury i aparat do pomiaru ciśnienia, apteczkę pierwszej pomocy, filmy dydaktyczne dotyczące pierwszej pomocy.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka).

Praktyka zawodowa powinna być zorganizowana w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 2)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

950 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

2) Dla absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym, podejmujących kształcenie w zawodzie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego wynosi 912 godzin dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.