AKTUALNOŚCI - EGZAMINY ZEWNĘTRZNE (matura, egzaminy zawodowe) PRZEPROWADZANE PRZEZ SZKOŁĘ A NADZOROWANE PRZEZ OKE W JAWORZNIE I CKE
    Ostatnia aktualizacja 10.04.2017 9:20


  1. Uwaga zdający egzamin maturalny w maju 2017 r.
    Przypominamy o konieczności podpisywania się na listach z terminami i godzinami matury ustnej w maju 2017r.

  2. Szkolenie dla zdających odnośnie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego odbędzie się
     28.04.2017 r. (piątek) o godzinie 15:00


Harmonogram MATURY w części ustnej - pobierz plik i przeczytaj


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2017 r. - pobierz plik i przeczytaj


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. - pobierz plik i przeczytaj


Terminy egzaminów zawodowych w kwalifikacjach - pobierz plik i przeczytaj


Uwaga zdający egzamin w zawodzie w styczniu i lutym 2017 r.
Przypominamy o konieczności podpisywania się na listach z terminami i godzinami – zmianami  na egzamin, sesja styczeń/luty 2017r.


Szkolenie odnośnie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbędzie się
16.12.2016 r. (piątek)
godz. 15 00 - dla uczniów, słuchaczy i absolwentów zdających egzamin w styczniu 2017 r.
godz. 16 00 - dla komisji egzaminacyjnych
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji letniej (maj-lipiec) mija
16 lutego 2017 r.


www.DobreSzkoly.pl

Egzamin w zawodzie (kwalifikacje)

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM (gdyby poniższe linki nie działały to należy kliknąć na link CKE.EDU.PL i odszukać właściwą kategorię w dziale Egzamin Zawodowy w nowej formule)

Najnowsze informacje rok szkolny 2016/2017:

Terminy egzaminów zawodowych w kwalifikacjach (opublikowano 23 września 2016 r.) - pobierz plik i przeczytaj

Przypominamy o ważnym terminie:
Deklarację składa:
1) uczeń - dyrektorowi macierzystej szkoły,
2) absolwent szkoły - dyrektorowi szkoły, którą ukończył,
3) słuchacz lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) - podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli składa deklarację w trakcie trwania kursu lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
Deklarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.
Do sesji styczniowej 2017 r. termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa z dniem 9 września 2016 r. (opublikowano 2 września 2016r.)
Szczególnie dotyczy zawodów: technika rachunkowości (2,4), technika rolnika (2015, 2016), asystentki stomatologicznej (2), technika informatyka (3) i technika bhp (3).
2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz plik i przeczytaj
3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017r. - pobierz plik i przeczytaj

Arkusze egzaminacyjne KLIKNIJMatura

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM (gdyby poniższe linki nie działały to należy kliknąć na link CKE.EDU.PL i odszukać właściwą kategorię w dziale MATURA w nowej lub starej formule)Procedury maturalne 2015r.
Wewnątrzszkolna instrukcja

INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM

2015-11-27 - Terminy egzaminów w 2016r. - aneks
2015-11-03 - Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do okręgowej komisji egzaminacyjnej w Jaworznie
2015-09-12 - DEKLARACJA dla: ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, kttóry ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
2015-09-12 - DEKLARACJA dla: absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
2015-09-12 - INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 >> Aktualizacja w zakresie podstaw prawnych: 1 września 2015 r.
2015-07-07 - Terminy egzaminów w 2016r.
2015-07-06 - Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej
Czas trwania matury
Terminy egzaminów w roku 2014/2015 - aneks z grudnia 2014r.
Terminy egzaminów w roku 2014/2015
Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące NOWEJ MATURY 2015r. Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego.
Od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.
Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu z pięciu innych (czyli w sumie, tak jak obecnie, będzie mógł zdawać egzamin z sześciu).
Negatywny wynik z przedmiotu dodatkowego nie będzie skutkował oblaniem całego egzaminu. Aby zdać maturę, wystarczy, że absolwent do niego przystąpi. Wyjątkiem od tej zasady jest przyłapanie zdającego na ściąganiu. Maturzysta, któremu unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, nie zda egzaminu, nawet jeżeli unieważnienie dotyczy części, z której nie musiał uzyskać pozytywnego wyniku. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli maturzystom porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów.
Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

KALENDARZ MATURZYSTY - prosimy przeczytać powyższe procedury maturalne oraz informatory zamieszczone na stronie http://cke.edu.pl/
30 września 2014r. - termin złożenia deklaracji.
7 lutego 2015r. - termin złożenia deklaracji ostatecznej.
7 lutego 2015r. - termin złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu.
30 czerwca 2015r. - ogłoszenie wyników.

DEKLARACJA dla słuchaczy, którzy kończą nauke w kwietniu 2015r. a zdają maturę w maju 2015r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie uprzejmie informuje, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2014 r. oraz świadectwa dojrzałości wraz z odpisem zostaną przesłane do szkół za pośrednictwem firmy Pocztex w dniu 12 września br. od godz. 8.00 do godz. 11.00. Wyniki egzaminu maturalnego należy udostępnić zdającym 12 września 2014 r.

Osoby nieobecne na szkoleniu proszę, aby zapoznały się z materiałami ze szkolenia z dnia 23 kwietnia 2014 godz. 11:00 - Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych.

Informacja MEN odnośnie MATURY 2015

Komunikat Dyrektora CKE z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2013/2014.

Deklaracja 1a - Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2008 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości)

Deklaracja 1b - Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010-2013

Deklaracja 1c - Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2013/2014.


KALENDARZ MATURZYSTY

Termin złożenia wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu i przekazanie ich radzie pedagogicznej. W przypadku absolwentów z lat ubiegłych do 7 lutego 2014. Pobranie potwierdzenia przyjęcia przez sekretariat deklaracji i jej kopii. Obowiązuje uczniów kończących szkołę w kwietniu 2014 roku. Absolwenci z lat poprzednich mogą nie składać deklaracji wstępnej.
Termin dostarczenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz uzupełnień (uczniowie) i dokumentów (absolwenci) uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu. Pobranie potwierdzenia przyjęcia przez sekretariat deklaracji i jej kopii.
Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu. Komunikat dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich można korzystać w czasie części pisemnej egzaminu.
Termin dostarczenia bibliografii.
do
Przyjęcie od laureatów i finalistów olimpiad wniosków o zmianę przedmiotów egzaminacyjnych i przekazanie informacji do OKE.

Szkolenie dotyczące przebiegu egzaminu, zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, poinformowanie o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z powodów losowych lub zdrowotnych oraz informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw o godzinie 12:00.
do
Termin dostarczenia przez absolwentów zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad oraz stwierdzenie uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu.
od

do
Egzaminy ustne wg szkolnego harmonogramu.
od

do
Egzaminy pisemne wg ogólnopolskiego harmonogramu.

Informatory

Arkusze egzaminacyjne


Egzamin zawodowy - stary egzamin

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM W STAREJ FORMULE (gdyby linki nie działały to należy kliknąć na link CKE.EDU.PL i odszukać właściwą kategorię w dziale Egzamin Zawodowy w STAREJ formule)


2015-07-07 - Terminy egzaminów w 2016r.

Arkusze egzaminacyjne KLIKNIJ