Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TERAPEUTA ZAJ犴IOWY
Kierunek posiada akredytacj Ministra Zdrowia oraz Kuratora O鈍iaty .
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: Z.9. 安iadczenie us逝g w zakresie terapii zaj璚iowej
Terapeuta zaj璚iowy
W wyniku kszta販enia absolwent otrzymuje:
安iadectwo potwierdzaj帷e kwalifikacje w zawodzie TERAPEUTA ZAJ犴IOWY (pa雟twowe wydane przez OKE) po zdaniu egzaminu + 安iadectwo uko鎍zenia szko造+ Certyfikat kwalifikacji nabytej wiedzy w zakresie MUZYKOTERAPII + Certyfikat kwalifikacji nabytej wiedzy w zakresie SOCJOTERAPII
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny w naborze luty 2013r.
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

terapeuta zaj璚iowy 325907

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie terapeuta zaj璚iowy powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) nawi您ywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodzin, 鈔odowiskiem i zespo貫m aktywizuj帷o-terapeutycznym przez terapeut zaj璚iowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-spo貫cznych podopiecznego przez terapeut zaj璚iowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu dzia豉 terapeutycznych, uwzgl璠niaj帷ych diagnoz oraz mo磧iwo軼i, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania dzia豉 w zakresie terapii zaj璚iowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i spo貫cznego podopiecznego oraz jego integracji spo貫cznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie terapeuta zaj璚iowy opisane w cz窷ci II:

Z.9. 安iadczenie us逝g w zakresie terapii zaj璚iowej

1. Nawi您ywanie kontaktu interpersonalnego

Ucze:

1) okre郵a sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

2) stosuje techniki aktywnego s逝chania w kontaktach z podopiecznym;

3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;

4) rozpoznaje rodzaje barier i b喚dów w komunikowaniu si z podopiecznym;

5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;

6) rozwi您uje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem ró積ych metod;

7) prowadzi negocjacje w celu rozwi您ania problemów podopiecznych;

8) komunikuje si z podopiecznym, jego rodzin i zespo貫m terapeutycznym.

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-spo貫cznych podopiecznego

Ucze:

1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu 鈔odowiskowego oraz innej dost瘼nej dokumentacji;

2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodzin, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znacz帷ymi dla podopiecznego;

3) prowadzi obserwacj terapeutyczn podopiecznego;

4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie procesów poznawczych wyst瘼uj帷e u podopiecznego;

5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej i spo貫cznej;

6) okre郵a hierarchi potrzeb podopiecznego;

7) sporz康za list problemów i potrzeb dotycz帷ych podopiecznego;

8) okre郵a zasoby i mo磧iwo軼i podopiecznego;

9) okre郵a etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;

10) formu逝je diagnoz terapeutyczn podopiecznego;

11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowa w celu podwy窺zenia kompetencji spo貫cznych.

3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zaj璚iowej

Ucze:

1) pos逝guje si terminologi z zakresu terapii zaj璚iowej;

2) okre郵a cechy planu terapii zaj璚iowej;

3) sporz康za indywidualny plan terapii zaj璚iowej dla podopiecznego na podstawie diagnozy;

4) stosuje zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym;

5) okre郵a cele i zadania terapii zaj璚iowej;

6) dobiera formy, metody i techniki terapii zaj璚iowej;

7) dobiera 鈔odki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zaj璚iowej;

8) opracowuje scenariusze do zaj耩 z terapii zaj璚iowej;

9) planuje etapy terapii zaj璚iowej;

10) planuje przebieg treningów rozwijaj帷ych aktywno嗆 spo貫czn podopiecznego;

11) dobiera sposoby oceny efektów terapii zaj璚iowej prowadzonej z podopiecznym.

4. Prowadzenie terapii zaj璚iowej ró積ymi metodami i technikami

Ucze:

1) charakteryzuje metody aktywizuj帷e stosowane w terapii zaj璚iowej;

2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zaj璚iowej;

3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zaj璚iowej adekwatne do sytuacji bio-psycho-spo貫cznej podopiecznego;

4) przestrzega zasad prowadzenia zaj耩 z zakresu indywidualnej i grupowej terapii zaj璚iowej;

5) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udzia逝 w zaj璚iach;

6) prowadzi terapi zaj璚iow z zastosowaniem ró積ych metod i technik;

7) wyja郾ia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;

8) przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zaj璚iowego w pracowni terapeutycznej oraz w placówkach ochrony zdrowia i pomocy spo貫cznej;

9) planuje wyposa瞠nie pracowni terapii zaj璚iowej;

10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.

5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeut zaj璚iowego

Ucze:

1) charakteryzuje dokumentacj prowadzon przez terapeut zaj璚iowego;

2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narz璠zia do oceny efektów pracy z podopiecznym;

3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;

4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zaj璚iowego;

5) dokumentuje dzia豉nia z zakresu terapii zaj璚iowej;

6) modyfikuje i aktualizuje dokumentacj prowadzon przez terapeut zaj璚iowego.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie terapeuta zaj璚iowy powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni arteterapii, wyposa穎n w: materia造 i przybory malarsko-plastyczne, materia造 i przybory do malowania na szkle, rze嬌ienia, wykonywania witra篡, linorytów;

2) pracowni umiej皻no軼i interpersonalnych, wyposa穎n w sprz皻 audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma oraz pomoce dydaktyczne s逝膨ce do kszta速owania umiej皻no軼i praktycznych zwi您anych z komunikacj werbaln i niewerbaln, rozwi您ywaniem sytuacji problemowych, 獞iczeniem zachowa asertywnych i technik negocjacji;

3) pracowni higieny osobistej, wyposa穎n w sprz皻 przystosowany dla osób niepe軟osprawnych, sprz皻 niezb璠ny do utrzymania higieny cia豉 oraz sprz皻 pomocniczy s逝膨cy do rozwijania umiej皻no軼i praktycznych zawi您anych z utrzymaniem czysto軼i cia豉;

4) pracowni r瘯odzielniczo-krawieck, wyposa穎n w: zestaw narz璠zi i przyborów krawieckich i dziewiarskich, podr璚zniki kroju i szycia, podr璚zniki dziewiarstwa i haftu, 簑rnale; stanowiska: kroju, szycia, prasowania, haftowania, tkania, wykonywania makramy, dziewiarstwa r璚znego;

5) pracowni gospodarstwa domowego i kulinarn, wyposa穎n w: sprz皻 typowy dla kuchni domowej oraz wyposa瞠nie u豉twiaj帷e osobom niepe軟osprawnym przygotowywanie posi趾ów, plansze zawieraj帷e sk豉d poszczególnych produktów spo篡wczych, ksi捫ki kucharskie, sprz皻 gospodarstwa domowego, s逝膨ce do rozwijania umiej皻no軼i praktycznych zwi您anych z racjonalnym gospodarowaniem w豉snym bud瞠tem oraz przygotowywaniem posi趾ów i czynno軼iami dnia codziennego;

6) pracowni organizacji czasu wolnego, wyposa穎n w: sprz皻 audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz video, rzutnik pisma; instrumenty muzyczne i zestaw p造t CD, DVD, kaset magnetofonowych, kaset video, sprz皻 sportowy, sprz皻 turystyczny, biblioteczk, komputer, s逝膨ce do rozwijania umiej皻no軼i praktycznych zwi您anych ze sp璠zaniem czasu wolnego.

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie terapeuta zaj璚iowy mo瞠 zapewni nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne, w których b璠 realizowane zaj璚ia fakultatywne:

1) pracowni introligatorsk, wyposa穎n w: zestaw narz璠zi introligatorskich, zestaw materiaów i surowców niezb璠nych do wykonywania prac introligatorskich;

2) pracowni wikliniarsk, w której powinny by zorganizowane stanowiska: stanowisko do obróbki wst瘼nej wikliny, stanowisko wikliniarskie, wyposa穎ne w: wann do moczenia wikliny, narz璠zia do obróbki i kszta速owania wikliny, wzory wyrobów z wikliny;

3) pracowni ceramiczn, wyposa穎n w: stanowisko do przygotowywania gliny, stanowisko garncarskie, stanowisko szkliwienia, piecownia, ko這 garncarskie, formy odlewnicze, glin, farby do szkliwienia, narz璠zia do obróbki gliny, naczynia do moczenia gliny, piec ceramiczny;

4) pracowni wyrobów z drewna, metalu i skóry, wyposa穎n w: stanowisko do obróbki r璚znej drewna, stanowisko do obróbki mechanicznej drewna, stanowisko wyrobów z metalu, stanowisko wyrobów ze skóry, zestaw narz璠zi do obróbki drewna, materia造 do wytwarzania wyrobów z drewna, metalu i skóry.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: podmiotach leczniczych i jednostkach organizacyjnych pomocy spo貫cznej.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.9. 安iadczenie us逝g w zakresie terapii zaj璚iowej

950 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷 minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299