Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK USΣG KOSMETYCZNYCH
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
A.61. Wykonywanie zabieg闚 kosmetycznych twarzy, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia豉, d這ni i st鏕
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, Kosmetyka piel璕nacyjna i upi瘯szaj帷a twarzy, szyi i dekoltu, J瞛yk obcy
Sem. 2 - Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, Kosmetyka piel璕nacyjna i upi瘯szaj帷a twarzy, szyi i dekoltu, J瞛yk obcy
Sem. 3 - Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce,Kosmetyka piel璕nacyjna i upi瘯szaj帷a d這ni, stóp i cia豉, J瞛yk obcy
Sem. 4 - Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce,Kosmetyka piel璕nacyjna i upi瘯szaj帷a d這ni, stóp i cia豉, J瞛yk obcy

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Lp.

Zaj璚ia edukacyjne

ㄠczna ilo嗆 godzin w 2-letnim cyklu

Semestr

I

II

III

IV

1.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i*

20

-

10

10

-

2.

Dzia豉lno嗆 us逝gowa i gospodarcza w salonie kosmetycznym

40

10

10

10

10

3.

J瞛yk angielski w kosmetyce

40

10

10

10

10

4.

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

95

30

20

20

25

5.

Kosmetyka piel璕nacyjna i upi瘯szaj帷a twarzy, szyi i dekoltu

80

35

45

-

-

6.

Kosmetyka piel璕nacyjna i upi瘯szaj帷a d這ni, stóp i cia豉

85

-

-

35

50

7.

Zabiegi piel璕nacyjne i upi瘯szaj帷e twarzy, szyi i dekoltu**

170

90

80

-

-

8.

Zabiegi piel璕nacyjne i upi瘯szaj帷e d這ni, stóp i cia豉**

170

-

-

90

80

Razem ilo嗆 godzin

700

175

175

175

175

9.

Praktyka zawodowa

Semestr I – brak
Semestr II – 2 tygodnie (80 godzin)
Semestr III – brak
Semestr IV – 2 tygodnie (80 godzin)

* prowadzone tylko dla s逝chaczy, którzy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy

Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj A.61.  Wykonywanie zabiegów piel璕nacyjnych twarzy odbywa si pod koniec drugiego semestru.
Egzamin potwierdzaj帷y drug kwalifikacj A.62.  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia豉, d這ni i stópodbywa si pod koniec czwartego semestru.


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik us逝g kosmetycznych 514207

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik us逝g kosmetycznych powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych i upi瘯szaj帷ych;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.aa);

PKZ(A.aa) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie technik us逝g kosmetycznych

Ucze:

1) okre郵a budow anatomiczn oraz fizjologi skóry i jej przydatków;

2) rozpoznaje rodzaj skóry;

3) okre郵a wp造w od篡wiania cz這wieka na skór i przydatki skórne;

4) okre郵a wp造w czynników 鈔odowiskowych na stan zdrowia cz這wieka;

5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;

6) rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych;

7) przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;

8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz okre郵a ich zastosowanie;

9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz okre郵a ich zastosowanie;

10) okre郵a zastosowanie zwi您ków chemicznych w preparatach kosmetycznych;

11) sporz康za preparaty kosmetyczne zgodnie z receptur;

12) charakteryzuje metody bada surowców i wyrobów kosmetycznych;

13) rozró積ia aparaty i urz康zenia stosowane podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;

14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;

15) korzysta z ró積ych 廝óde informacji dotycz帷ych wykonywania zabiegów kosmetycznych;

16) przeprowadza wywiad z klientem;

17) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik us逝g kosmetycznych opisane w cz窷ci II:

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

1. Wykonywanie zabiegów piel璕nacyjnych twarzy

Ucze:

1) przeprowadza wywiad z klientem;

2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;

3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;

4) okre郵a przeciwwskazania do wykonania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

5) przygotowuje klienta do okre郵onego zabiegu piel璕nacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;

6) dobiera metody i 鈔odki dezynfekcji i sterylizacji narz璠zi przed planowanym zabiegiem piel璕nacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;

7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

8) dobiera metody i techniki wykonania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

10) dobiera aparatur, narz璠zia i przybory do wykonywania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

11) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawion diagnoz;

12) okre郵a dzia豉nie czynników fizykalnych na organizm cz這wieka, uwzgl璠niaj帷 wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania;

13) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;

14) udziela porad w zakresie piel璕nacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

2. Wykonywanie zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy

Ucze:

1) przestrzega zasad korygowania kszta速u i elementów twarzy;

2) przeprowadza analiz kolorystyczn typu urody klienta;

3) przygotowuje klienta do wykonywania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy;

4) dobiera metody i 鈔odki dezynfekcji i sterylizacji narz璠zi przed planowanym zabiegiem upi瘯szaj帷ym twarzy, szyi i dekoltu;

5) dobiera metody i techniki wykonania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy, szyi i dekoltu;

6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy, szyi i dekoltu;

7) okre郵a przeciwwskazania do wykonania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy, szyi i dekoltu;

8) dobiera aparatur, narz璠zia i przybory do wykonania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy, szyi i dekoltu;

9) wykonuje zabiegi upi瘯szaj帷e twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;

10) stosuje aparatur specjalistyczn podczas wykonywania zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy, szyi i dekoltu;

11) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upi瘯szaj帷ych twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia豉, d這ni i stóp

1. Wykonywanie zabiegów piel璕nacyjnych i upi瘯szaj帷ych cia豉

Ucze:

1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;

2) przygotowuje klienta do okre郵onego zabiegu kosmetycznego cia豉;

3) okre郵a przeciwwskazania do wykonania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych cia豉;

4) dobiera metody i 鈔odki dezynfekcji i sterylizacji narz璠zi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym cia豉;

5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;

6) dobiera metody i techniki wykonania okre郵onych zabiegów kosmetycznych cia豉;

7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania okre郵onych zabiegów kosmetycznych cia豉;

8) dobiera aparatur, narz璠zia i przybory do wykonywania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych i upi瘯szaj帷ych cia豉;

9) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne i upi瘯szaj帷e cia豉 zgodnie z postawion diagnoz;

10) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne cia豉 z wykorzystaniem czynników fizykalnych;

11) stosuje aparatur specjalistyczn podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych cia豉;

12) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych cia豉 w warunkach domowych.

2. Wykonywanie zabiegów piel璕nacyjnych i upi瘯szaj帷ych d這ni i stóp

Ucze:

1) okre郵a przeciwwskazania do wykonania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych d這ni i stóp;

2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych d這ni i stóp;

3) dobiera metody i techniki wykonania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych d這ni i stóp;

4) dobiera metody i 鈔odki dezynfekcji i sterylizacji narz璠zi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym d這ni i stóp;

5) dobiera i stosuje aparatur, narz璠zia i przybory do wykonania okre郵onych zabiegów piel璕nacyjnych d這ni i stóp;

6) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne d這ni i stóp;

7) dobiera metody i techniki wykonania okre郵onych zabiegów upi瘯szaj帷ych d這ni i stóp;

8) wykonuje zabiegi upi瘯szaj帷e d這ni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;

9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych d這ni i stóp w warunkach domowych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA ZAWODOWEGO

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik us逝g kosmetycznych powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni biologiczno-chemiczn, w której powinny by zorganizowane stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposa穎ne w: model anatomiczny cia豉 cz這wieka, fantom, mikroskopy, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej, plansze anatomicznej budowy cia豉 cz這wieka, sprz皻 laboratoryjny, taki jak: sto造 laboratoryjne, dygestorium, urz康zenia pomiarowo-analityczne, takie jak: uniwersalne mierniki, kolorymetr, podstawowe urz康zenia laboratoryjne, takie jak: waga laboratoryjna, p豉szcz grzejny, mieszad豉, statywy, zestawy szk豉 laboratoryjnego;

2) pracowni kosmetyki, w której powinny by zorganizowane nast瘼uj帷e stanowiska:

a) stanowiska do zabiegów na twarz i cia這 (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposa穎ne w: fotele kosmetyczne, sto趾i obrotowe, stoliki zabiegowe, lampy, lupy kosmetyczne, zestaw aparatury kosmetycznej: do nawil瘸nia, galwanizacji, darsonwalizacji, ultrad德i瘯ów, podgrzewania wosku, lamp Solux, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania twarzy i cia豉, zestaw bielizny zabiegowej, narz璠zia, takie jak: p瘰eta, 造瞠czka Unny, p璠zle do nak豉dania masek oraz autoklaw;

b) stanowiska do manicure (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposa穎ne w: stolik kosmetyczny, dwa krzes豉, lamp, zestaw narz璠zi, takich jak: c捫ki do paznokci, c捫ki do skórek, pilniki, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia d這ni, zestaw bielizny zabiegowej oraz autoklaw;

c) stanowiska do pedicure (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposa穎ne w: fotel do pedicure, podnó瞠k, taboret obrotowy, lamp, lup, frezark do pedicure z kompletem frezów, zestaw narz璠zi, takich jak: c捫ki do paznokci, c捫ki do skórek, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, pilniki, tarka do stóp, przyrz康 omega, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia stóp, zestaw bielizny zabiegowej.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: warsztatach szkolnych, placówkach kszta販enia praktycznego oraz gabinetach kosmetycznych i o鈔odkach SPA.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godz.).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

510 godz.

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia豉, d這ni i stóp

510 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych danego typu, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299