Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK USΣG FRYZJERSKICH
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
A.19. Wykonywanie zabieg闚 fryzjerskich, A.23. Projektowanie fryzur
Zapraszamy absolwent闚 zasadniczych szk馧 zawodowych w zawodzie FRYZJER do kontynuowania nauki w kwalifikacji A.23. (na poziomie technika)
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne

bezp豉tnie od wrze郾ia 2105r.

wcze郾iejsze nabory 100z miesi璚znie

Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne i pisemne obowi您uj na koniec cyklu kszta販enia z wszystkich przedmiotów.

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Lp.

Zaj璚ia edukacyjne

ㄠczna ilo嗆 godzin w 1 semestrze

ㄠczna ilo嗆 godzin w 2 semestrze

ㄠczna ilo嗆 godzin w 3 semestrze

ㄠczna ilo嗆 godzin w 4 semestrze

Liczba godzin planowana do realizacji

1.

Podstawy fryzjerstwa

20

20

20

 

60

2.

Podstawy fryzjerstwa

20

20

20

 

60

3.

Podstawy fryzjerstwa

20

20

 

40

4.

Techniki fryzjerskie

40

40

14

 

94

5.

Wizualizacja wizerunku

 

 

20

80

100

6.

Organizacja salonu fryzjerskiego

10 

20

25

 

55

7.

J瞛yk obcy we fryzjerstwie

 

 20

20 

 

40

 Razem godzin przypadaj帷ych na kszta販enie teoretyczne 

110

140

119

80

439

8.

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur I**

60

60

60

 

276

9. 

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur II**

36

30

30

 

10.

Wizualizacja we fryzjerstwie**

 

 

20

143

163

 Razem godzin przypadaj帷ych na kszta販enie praktyczne 

96

90

110

143

439

11.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i *

20

← dotyczy osób, które nie mia造 podstaw przedsi瑿iorczo軼i w poprzedniej szkole

Razem ilo嗆 godzin

226

230

229

223

898

12.

Praktyka zawodowa

4 tygodnie - 160 godzin

* prowadzone tylko dla s逝chaczy, którzy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy

Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskichodbywa si pod koniec drugiego lub w trzecim semestru.
Egzamin potwierdzaj帷y drug kwalifikacj A.62.  A.23. Projektowanie fryzur odbywa si pod koniec czwartego semestru.


PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik us逝g fryzjerskich 514105

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik us逝g fryzjerskich powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych w這sów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych w這sów;

3) wykonywania strzy瞠nia w這sów;

4) wykonywania stylizacji fryzur;

5) wykonywania projektów fryzur.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.k) i PKZ(A.n);

PKZ(A.k) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: fryzjer, technik us逝g fryzjerskich

Ucze:

1) sporz康za szkice i rysunki fryzur;

2) sporz康za rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i 鈍iat這cienia;

3) rozró積ia typy budowy g這wy i twarzy dzieci oraz osób doros造ch;

4) rozpoznaje rodzaje w這sów ludzkich oraz okre郵a ich w豉軼iwo軼i;

5) charakteryzuje budow i fizjologi w這sów;

6) rozpoznaje uszkodzenia w這sów;

7) charakteryzuje budow i funkcje skóry;

8) rozró積ia zmiany chorobowe na skórze g這wy;

9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;

10) rozpoznaje sprz皻 stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;

11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;

12) okre郵a wyposa瞠nie salonu fryzjerskiego;

13) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

PKZ(A.n) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie technik us逝g fryzjerskich

Ucze:

1) charakteryzuje style fryzur minionych epok;

2) charakteryzuje wspó販zesne style i rodzaje fryzur;

3) przestrzega zasad projektowania fryzur;

4) charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie;

5) pos逝guje si dokumentacj techniczn;

6) sporz康za kalkulacje kosztów 鈍iadczonych us逝g;

7) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik us逝g fryzjerskich opisane w cz窷ci II:

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

1. Wykonywanie zabiegów piel璕nacyjnych w這sów

Ucze:

1) ocenia stan w這sów i skóry g這wy;

2) dobiera metody i techniki piel璕nacji w這sów i skóry g這wy;

3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;

4) okre郵a wp造w preparatów piel璕nacyjnych na w這sy i skór g這wy;

5) dobiera preparaty do piel璕nacji w這sów i skóry g這wy;

6) wykonuje czynno軼i mycia w這sów z zastosowaniem ró積ych metod i technik;

7) wykonuje zabiegi piel璕nacyjne w這sów i skóry g這wy;

8) udziela porad z zakresu codziennej piel璕nacji w這sów.

2. Strzy瞠nie w這sów, formowanie fryzur i ondulowanie

Ucze:

1) okre郵a indywidualne cechy urody klienta;

2) przeprowadza rozmow konsultacyjn z klientem;

3) dobiera techniki, metody i sposoby strzy瞠nia w這sów;

4) dobiera sprz皻 fryzjerski do wykonywania zabiegów strzy瞠nia;

5) przestrzega zasad podzia逝 w這sów na sekcje i separacje do okre郵onej linii fryzury;

6) ustala etapy strzy瞠nia;

7) wykonuje strzy瞠nie w這sów damskich, m瘰kich i dzieci璚ych;

8) wykonuje strzy瞠nie zarostu z uwzgl璠nieniem kszta速u twarzy klienta;

9) okre郵a przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego w這sów;

10) okre郵a etapy ondulowania i prostowania chemicznego w這sów;

11) dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego w這sów;

12) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;

13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;

14) okre郵a sposoby korygowania b喚dów podczas strzy瞠nia i ondulowania w這sów;

15) dobiera preparaty do piel璕nacji w這sów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;

16) wykonuje fryzury okoliczno軼iowe;

17) okre郵a przeciwwskazania do zabiegu zag瘰zczania i przed逝瘸nia w這sów;

18) wykonuje zag瘰zczanie i przed逝瘸nie w這sów.

3. Zmiana koloru w這sów

Ucze:

1) okre郵a metody i techniki rozja郾iania i koloryzacji w這sów;

2) okre郵a wp造w zabiegów rozja郾iania i koloryzacji w這sów na struktur i wygl康 w這sów;

3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozja郾iania i koloryzacji w這sów;

4) dobiera kolor w這sów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;

5) dobiera techniki rozja郾iania i koloryzacji w這sów;

6) sporz康za mieszaniny preparatów do rozja郾iania i koloryzacji w這sów;

7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozja郾iania w這sów;

8) wykonuje korekt koloru.

A.23. Projektowanie fryzur

1. Wykonywanie projektów fryzur

Ucze:

1) dokonuje analizy wygl康u klienta;

2) prowadzi rozmow konsultacyjn z klientem;

3) udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;

4) projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;

5) dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kszta速u twarzy;

6) szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i 鈍iat這cienia;

7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur;

8) projektuje ró積e rodzaje fryzur;

9) dobiera dodatki fryzjerskie.

2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Ucze:

1) wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem ró積ych technik rysowania;

2) wykonuje rysunki instrukta穎we fryzur;

3) przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;

4) dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;

5) projektuje fryzury damskie i m瘰kie;

6) prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;

7) sporz康za portfolio projektów fryzur;

8) planuje dzia豉nia marketingowe.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA ZAWODOWEGO

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik us逝g fryzjerskich powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni fryzjersk, wyposa穎n w: stanowiska fryzjerskie, obejmuj帷e konsol, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjni fryzjersk oraz sprz皻 fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprz皻u, suszarki he軛owe i r璚zne, prostownice, karbownice, lokówki ró積ej grubo軼i, aparat do diagnozy stanu w這sów), narz璠zia (no篡ce klasyczne i specjalistyczne, narz璠zia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); 鈔odki dydaktyczne z zakresu strzy瞠nia w這sów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w ró積ych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektów fryzur; bielizn fryzjersk: zabiegow, i ochronn;

2) pracowni technologiczn, wyposa穎n w: treningowe gówki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wa趾i siatkowe do ondulowania wodnego, wa趾i plastikowe do ondulowania chemicznego;

3) pracowni projektowania i estetyki, wyposa穎n w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urz康zeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, oprogramowanie do projektowania graficznego i doboru fryzur; 鈔odki dydaktyczne z zakresu: kre郵arstwa, nauki o konstrukcjach, kszta速ach i kolorach oraz nauki o fryzurach stosowanych w ró積ych okresach historycznych;

4) pracowni analizy biologiczno-chemicznej, wyposa穎n w modele anatomiczne: cia豉, mi窷ni, w這sów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukark, dost瘼em do Internetu, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry g這wy i w這sów; mikroskopy, sprz皻 laboratoryjny; urz康zenia pomiarowe, urz康zenia laboratoryjne; zestawy szk豉 laboratoryjnego.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, placówkach kszta販enia praktycznego oraz zak豉dach lub salonach fryzjerskich.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

800 godz.

A.23. Projektowanie fryzur

250 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych danego typu, zachowuj帷 minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299