Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl

TECHNIK ROLNIK
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej; R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie dla terapeuty zaj璚iowego.
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
kierunek p豉tny 120z razy 20 rat (razem 2000z)
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Semestr rozpoczynaj帷y nauk w roku szkolnym 2012/2013 jest organizowany w formie kursu kwalifikacyjnego. Szko豉 kszta販i w kompleksowo wyposa穎nym gospodarstwie rolnym. Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych. Dodatkowe op豉ty to op豉ty zwi您ane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii T. Szko豉 realizuje program teoretyczny prawa jazdy kategorii T cz窷 praktyczn op豉ca s逝chacz. Dojazdy na zaj璚ia s逝chacz pokrywa sam.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN  NAUCZANIA

Lp. Przedmioty nauczania  Razem w ca造m cyklu Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV RAZEM
TECHNIK ROLNIK symbol 314207
1. Dzia豉lno嗆 gospodarcza w produkcji rolniczej 40 20 20     40
2. Przepisy ruchu drogowego 31     31   31
3. Bezpiecze雟two i higiena pracy w produkcji rolniczej 20   20     20
4. J瞛yk angielski w rolnictwie 20     20   20
5. Technika w rolnictwie 51 20 31     51
7. Produkcja ro郵inna 80 40 40     80
8. Produkcja zwierz璚a 80 40 40     80
9. Organizowanie produkcji ro郵innej 32     15 17 32
10. Organizowanie produkcji zwierz璚ej 33     15 18 33
Razem godzin przypadaj帷ych na kszta販enie teoretyczne  387 120 151 81 35 387
11. Przepisy ruchu drogowego 20       20 20
12. Podstawy rolnictwa I 50 25 25     50
13. Podstawy rolnictwa II 40   20 20   40
14. Produkcja ro郵inna 80 40 40     80
15. Produkcja zwierz璚a 80 40 40     80
16. Technika w rolnictwie 52 20 32     52
17. Organizowanie produkcji ro郵innej 32     15 17 32
18. Organizowanie produkcji zwierz璚ej 33     15 18 33
Razem godzin przypadaj帷ych na kszta販enie praktyczne  387 125 157 50 55 387
19. Podstawy przedsi瑿iorczo軼i 20 20 ← dotyczy osób, które nie mia造 podstaw przedsi瑿iorczo軼i w poprzedniej szkole  20
Razem ilo嗆 godzin 794 265 308 131 90 794

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik rolnik 314207

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik rolnik powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) wykonywania prac zwi您anych z prowadzeniem produkcji ro郵innej i zwierz璚ej;

2) prowadzenia i obs逝gi pojazdów, maszyn i urz康ze stosowanych w produkcji ro郵innej i zwierz璚ej;

3) prowadzenia sprzeda篡 produktów rolniczych i zwierz徠 gospodarskich;

4) organizowania i nadzorowania produkcji ro郵innej i zwierz璚ej;

5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-le郾ego z ochron 鈔odowiska, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.d) i PKZ(R.f);

PKZ(R.c) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn le郾ych, technik le郾ik, rybak 鈔ódl康owy, technik rybactwa 鈔ódl康owego, technik weterynarii

Ucze:

1) wykonuje czynno軼i kontrolno-obs逝gowe ci庵ników rolniczych;

2) stosuje przepisy prawa dotycz帷e ruchu drogowego;

3) przestrzega zasad kierowania ci庵nikiem rolniczym;

4) wykonuje czynno軼i zwi您ane z prowadzeniem i obs逝g ci庵nika rolniczego w zakresie niezb璠nym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

PKZ(R.d) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: pszczelarz, rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu

Ucze:

1) rozró積ia pojazdy, maszyny, urz康zenia i narz璠zia stosowane w produkcji rolniczej;

2) rozpoznaje cz窷ci i podzespo造 pojazdów, maszyn i urz康ze;

3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre郵a sposoby ochrony metali przed korozj;

4) rozró積ia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;

5) rozpoznaje gleby i ocenia ich warto嗆 rolnicz;

6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wp造w na gleb i ro郵iny;

7) rozpoznaje gatunki ro郵in i zwierz徠;

8) rozpoznaje ro郵iny uprawne i chwasty;

9) rozpoznaje rasy i typy u篡tkowe zwierz徠 gospodarskich;

10) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

PKZ(R.f) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu

Ucze:

1) przestrzega norm jako軼iowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych;

2) sporz康za biznesplan;

3) stosuje rachunek ekonomiczny w dzia豉lno軼i rolniczej;

4) rozró積ia i oblicza podatki zwi您ane z dzia豉lno軼i rolnicz;

5) korzysta z us逝g instytucji i organizacji dzia豉j帷ych na rzecz wsi i rolnictwa;

6) korzysta ze 鈔odków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

7) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik rolnik opisane w cz窷ci II:

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji ro郵innej

Ucze:

1) okre郵a wp造w czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie ro郵in;

2) dobiera ro郵iny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;

3) dobiera zmianowanie ro郵in uprawnych do okre郵onych warunków gospodarstwa rolniczego;

4) wykonuje prace zwi您ane z konserwacj urz康ze wodno-melioracyjnych;

5) planuje nawo瞠nie organiczne i mineralne;

6) ocenia jako嗆 materia逝 siewnego;

7) przygotowuje materia siewny do siewu;

8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymaga ro郵in uprawnych;

9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi您ane z produkcj ro郵in uprawnych;

10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro郵in uprawnych;

11) dobiera metody i 鈔odki ochrony ro郵in zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro郵in;

12) dobiera narz璠zia, urz康zenia i maszyny do prac w produkcji ro郵innej;

13) obs逝guje maszyny i urz康zenia stosowane w produkcji ro郵innej;

14) prowadzi upraw ro郵in zgodnie ze Zwyk陰 Dobr Praktyk Rolnicz i z Zasadami Wzajemnej Zgodno軼i oraz rachunkiem ekonomicznym;

15) stosuje ekologiczne metody uprawy ro郵in;

16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia ro郵innego;

17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia ro郵innego do sprzeda篡;

18) prowadzi sprzeda bezpo鈔edni produktów pochodzenia ro郵innego.

2. Prowadzenie produkcji zwierz璚ej

Ucze:

1) okre郵a po這瞠nie narz康ów i uk豉dów w organizmach zwierz徠 gospodarskich;

2) okre郵a procesy 篡ciowe zachodz帷e w organizmach zwierz徠 gospodarskich;

3) rozpoznaje gatunki, typy u篡tkowe i rasy zwierz徠 gospodarskich;

4) okre郵a kierunki chowu zwierz徠 gospodarskich;

5) rozpoznaje i ocenia jako嗆 pasz stosowanych w 篡wieniu zwierz徠 gospodarskich;

6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;

7) analizuje wp造w racjonalnego 篡wienia zwierz徠 gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;

8) dobiera narz璠zia, urz康zenia i maszyny do prac w produkcji zwierz璚ej;

9) obs逝guje maszyny i urz康zenia stosowane w produkcji zwierz璚ej;

10) wykonuje prace zwi您ane z 篡wieniem, rozrodem oraz piel璕nacj zwierz徠 gospodarskich;

11) wykonuje prace zwi您ane z higien zwierz徠 i utrzymaniem pomieszcze gospodarskich;

12) okre郵a warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierz徠 gospodarskich;

13) prowadzi produkcj zwierz璚 zgodnie ze Zwyk陰 Dobr Praktyk Rolnicz i z Zasadami Wzajemnej Zgodno軼i;

14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl康u i zachowania zwierz徠 gospodarskich;

15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierz皻ami gospodarskimi;

16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierz璚ej;

17) przygotowuje zwierz皻a do aukcji, pokazów i wystaw;

18) przygotowuje zwierz皻a i produkty pochodzenia zwierz璚ego do sprzeda篡;

19) prowadzi sprzeda bezpo鈔edni zwierz徠 i produktów pochodzenia zwierz璚ego.

3. Obs逝ga 鈔odków technicznych stosowanych w rolnictwie

Ucze:

1) pos逝guje si dokumentacj techniczn, instrukcjami obs逝gi maszyn i urz康ze rolniczych oraz normami i katalogami;

2) rozpoznaje materia造 konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urz康zeniach rolniczych;

3) obs逝guje urz康zenia i systemy energetyki odnawialnej;

4) obs逝guje urz康zenia wodoci庵owe stosowane w budynkach inwentarskich;

5) obs逝guje i konserwuje urz康zenia wodno-melioracyjne;

6) dobiera pojazdy i 鈔odki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narz璠zia i urz康zenia;

8) przeprowadza kalibracj opryskiwaczy stosowanych w ochronie ro郵in;

9) wykonuje czynno軼i zwi您ane z przegl康ami technicznymi oraz konserwacj pojazdów, maszyn i urz康ze rolniczych.

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji ro郵innej

Ucze:

1) przewiduje pogod na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,

2) pos逝guje si przyrz康ami meteorologicznymi;

3) wykonuje przegl康y techniczne urz康ze melioracyjnych oraz planuje ich konserwacj i napraw;

4) planuje sposoby przeciwdzia豉nia procesom degradacji i dewastacji gleb;

5) projektuje zmianowania ro郵in w zale積o軼i od warunków klimatyczno-glebowych;

6) planuje i organizuje prace zwi您ane z upraw roli, nawo瞠niem i ochron ro郵in uprawnych;

7) dobiera maszyny i narz璠zia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzgl璠nieniem wymaga ro郵in uprawnych;

8) dobiera technologie produkcji ro郵in uprawnych oraz produkcji pasz na u篡tkach zielonych;

9) prowadzi plantacje nasienne;

10) organizuje proces produkcji ro郵innej zgodnie ze Zwyk陰 Dobr Praktyk Rolnicz i z Zasadami Wzajemnej Zgodno軼i;

11) organizuje przechowywanie i sprzeda produktów ro郵innych z zachowaniem norm jako軼i i bezpiecze雟twa 篡wno軼i;

12) planuje produkcj ro郵inn w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;

13) nadzoruje realizacj zada w zakresie produkcji ro郵innej;

14) stosuje przepisy prawa dotycz帷e nasiennictwa, ochrony 鈔odowiska, ochrony ro郵in i bezpiecze雟twa 篡wno軼i;

15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji ro郵innej.

2. Organizowanie produkcji zwierz璚ej

Ucze:

1) okre郵a funkcje oraz znaczenie narz康ów i uk豉dów organizmu zwierz徠 gospodarskich;

2) okre郵a warunki niezb璠ne do zabezpieczenia dobrostanu zwierz徠 gospodarskich;

3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierz璚ej oraz wymogi dobrostanu zwierz徠 gospodarskich;

4) dobiera rasy i typy u篡tkowe zwierz徠 gospodarskich do okre郵onych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;

5) organizuje prace zwi您ane z rozrodem zwierz徠 gospodarskich;

6) okre郵a fizjologiczne podstawy 篡wienia zwierz徠 gospodarskich;

7) ustala normy 篡wienia i dawki pokarmowe dla zwierz徠 gospodarskich;

8) analizuje wp造w racjonalnego 篡wienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierz徠 gospodarskich;

9) planuje i organizuje prace zwi您ane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;

10) organizuje prace zwi您ane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;

11) organizuje przechowywanie i sprzeda produktów zwierz璚ych z zachowaniem norm jako軼i zdrowotnej i bezpiecze雟twa 篡wno軼i;

12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;

13) okre郵a wp造w chowu i hodowli zwierz徠 na 鈔odowisko naturalne;

14) organizuje produkcj zwierz璚 zgodnie ze Zwyk陰 Dobr Praktyk Rolnicz i z Zasadami Wzajemnej Zgodno軼i;

15) planuje produkcj zwierz璚 w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;

16) nadzoruje realizacj zada wykonywanych w produkcji zwierz璚ej;

17) korzysta z programów komputerowych wspomagaj帷ych organizacj i nadzorowanie produkcji zwierz璚ej.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik rolnik powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni produkcji rolniczej, wyposa穎n w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu, z drukark, ze skanerem, z projektorem multimedialnym i z pakietem programów biurowych, profile glebowe, próbki nasion ro郵in uprawnych, okazy naturalne ro郵in i chwastów, atlasy ro郵in uprawnych, chwastów i szkodników, zielniki ro郵in uprawnych i chwastów, przyrz康y pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska, modele narz璠zi i maszyn do uprawy gleby, nawo瞠nia, ochrony i zbioru ro郵in uprawnych, przekroje i modele anatomiczne zwierz徠, próbki pasz i komponentów paszowych, oprogramowanie do uk豉dania dawek pokarmowych, normy 篡wienia zwierz徠, przyk豉dowe karty technologiczne, katalogi pojazdów, maszyn i narz璠zi oraz ich cz窷ci, instrukcje obs逝gi pojazdów i maszyn rolniczych;

2) warsztaty szkolne, wyposa穎ne w: instrukcje obs逝gi maszyn i urz康ze, maszyny, narz璠zia i urz康zenia stosowane w produkcji rolniczej, pojazdy do nauki jazdy; plac manewrowy do nauki jazdy, poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.

Ponadto szko豉 powinna posiada gospodarstwo szkolne, wyposa穎ne w: budynki inwentarskie z 篡wymi zwierz皻ami, p造t obornikow, kompostownik, zbiornik na gnojówk i gnojowic, magazyny do przechowywania produktów rolniczych, magazyny do przechowywania pasz, nawozów mineralnych i 鈔odków ochrony ro郵in, gara瞠 i wiaty na maszyny, pola z ro郵inami uprawnymi, 陰ki, pastwiska, dzia趾 agrobiologiczn.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w pracowniach, warsztatach i gospodarstwach szkolnych, placówkach kszta販enia ustawicznego, placówkach kszta販enia praktycznego, w gospodarstwach lub w przedsi瑿iorstwach rolnych.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

Szko豉 przygotowuje ucznia do kierowania ci庵nikiem rolniczym z przyczep (przyczepami) lub pojazdem wolnobie積ym z przyczep (przyczepami). Egzamin pa雟twowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj帷ych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z pó幡. zm.).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-le郾ego z ochron 鈔odowiska stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

340 godz. * 65% = 221 godz.

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

650 godz. * 65% = 422,5 godz.

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

200 godz. * 65% = 130 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷 minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

5. MO烊IWO列I UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAzENIA OKRE印ONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej mo瞠 uzyska dyplom potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsi瑿iorstwa w agrobiznesie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299