Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK RACHUNKOWO列I
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
A.36. Prowadzenie rachunkowo軼iA.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
 
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. Szko豉 kszta販i w oparciu o oprogramowanie Symfonia firmy Sage.
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - Biuro rachunkowe, Rachunkowo嗆 finansowa
Sem. 2 - Biuro rachunkowe, Dzia豉lno嗆 gospodarcza w bran篡 ekonomicznej
Sem. 3 i 4 - Wynagrodzenia i podatki, Biuro wynagrodze i podatków
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

SZKOLNY PLAN  NAUCZANIA

Lp.

Zaj璚ia edukacyjne

ㄠczna ilo嗆 godzin w
2-letniim cyklu

SEMESTR

I

II

III

IV

1.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i*

20

20

-

-

-

2.

Dzia豉lno嗆 gospodarcza w bran篡 ekonomicznej

40

15

25

-

-

3.

J瞛yk obcy w rachunkowo軼i

40

-

20

20

-

4.

Rachunkowo嗆 finansowa

110

60

50

-

-

5.

Wynagrodzenia i podatki

150

-

-

65

85

6.

Biuro rachunkowe **

160

80

80

-

-

7.

Dokumentacja biurowa **

40

-

-

20

20

8.

Biuro wynagrodze i podatków **

140

-

-

70

70

 Razem ilo嗆 godzin

700

175

175

175

175

9.

 Praktyka zawodowa

Semestr I – brak
Semestr II – 2 tygodnie (80 godzin)
Semestr III – 2 tygodnie (80 godzin)
Semestr IV - brak

* prowadzone tylko dla s逝chaczy, którzy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy

Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj A.36. Prowadzenie rachunkowo軼i odbywa si pod koniec drugiego semestru.
Egzamin potwierdzaj帷y drug kwalifikacj A.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych odbywa si pod koniec czwartego semestru.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik rachunkowo軼i 431103

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik rachunkowo軼i powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowo軼i;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodze;

4) rozliczania sk豉dek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (A.m);

PKZ(A.m) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowo軼i, technik administracji, technik handlowiec, technik ksi璕arstwa

Ucze:

1) pos逝guje si poj璚iami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

3) przygotowuje standardowe formy korespondencji s逝瘺owej;

4) wykonuje prace zwi您ane z przygotowaniem spotka s逝瘺owych;

5) stosuje przepisy prawa dotycz帷e tajemnicy s逝瘺owej oraz ochrony danych osobowych;

6) obs逝guje sprz皻 i urz康zenia techniki biurowej;

7) przechowuje dokumenty;

8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod k徠em ich przydatno軼i analitycznej i decyzyjnej;

9) rozró積ia rodzaje bada statystycznych oraz okre郵a ich przydatno嗆;

10) gromadzi informacje o badanej zbiorowo軼i;

11) rozró積ia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

12) przeprowadza analiz statystyczn badanego zjawiska;

13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki bada;

14) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik rachunkowo軼i opisane w cz窷ci II:

A.36. Prowadzenie rachunkowo軼i

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Ucze:

1) sporz康za i kontroluje dowody ksi璕owe oraz kwalifikuje je do ksi璕owania;

2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami ksi璕owymi;

3) przestrzega zasad przechowywania dowodów ksi璕owych;

4) klasyfikuje aktywa i pasywa;

5) wycenia aktywa i pasywa w ci庵u roku obrotowego i na dzie bilansowy;

6) identyfikuje kategorie wynikowe;

7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia rachunkowo軼i;

8) przestrzega zasad funkcjonowania kont ksi璕owych;

9) otwiera i zamyka ksi璕i rachunkowe;

10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w ró積ych jednostkach;

11) rozlicza koszty dzia豉lno軼i organizacji;

12) planuje amortyzacj 鈔odków trwa造ch i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

13) rozró積ia i stosuje metody kalkulacji kosztów;

14) ustala wynik finansowy metod statystyczn i metod ksi璕ow;

15) poprawia b喚dy w dowodach ksi璕owych i ksi璕ach rachunkowych;

16) sporz康za zestawienie obrotów i sald;

17) stosuje ró積e formy rozlicze pieni篹nych;

18) stosuje oprogramowanie finansowo-ksi璕owe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

Ucze:

1) rozró積ia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;

2) przeprowadza inwentaryzacj ró積ymi metodami;

3) ustala i interpretuje ró積ice inwentaryzacyjne;

4) rozlicza ró積ice inwentaryzacyjne;

5) sporz康za dokumentacj przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporz康zanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Ucze:

1) sporz康za jednostkowe sprawozdanie finansowe;

2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;

3) dobiera i interpretuje wska幡iki analizy finansowej;

4) oblicza wska幡iki analizy finansowej;

5) ocenia sytuacj maj徠kow i finansow organizacji.

A.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodze

Ucze:

1) sporz康za dokumentacj pracownicz;

2) rozró積ia i sporz康za umowy cywilnoprawne;

3) oblicza wynagrodzenia pracowników wed逝g ró積ych systemów wynagradzania;

4) rozró積ia elementy sk豉dowe listy p豉c;

5) sporz康za list p豉c;

6) rozlicza wynagrodzenia z tytu逝 umów cywilnoprawnych;

7) stosuje przepisy prawa dotycz帷e ubezpiecze spo貫cznych;

8) oblicza sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne;

9) ustala uprawnienia do zasi趾u chorobowego i oblicza jego wysoko嗆;

10) oblicza wysoko嗆 鈍iadcze wyp豉canych przez p豉tnika w imieniu Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych;

11) stosuje przepisy prawa dotycz帷e ubezpieczenia zdrowotnego;

12) oblicza sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne;

13) oblicza wysoko嗆 odpisu na Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych;

14) stosuje oprogramowanie kadrowo-p豉cowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Ucze:

1) pos逝guje si terminologi z zakresu finansów publicznych;

2) stosuje przepisy prawa podatkowego;

3) klasyfikuje podatki;

4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i op豉t;

5) rozlicza podatek VAT;

6) rozlicza podatek akcyzowy;

7) rozlicza podatki dochodowe z uwzgl璠nieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;

8) przestrzega zasad okre郵ania i rozliczania innych danin publicznych;

9) prowadzi ewidencje podatkowe;

10) sporz康za deklaracje podatkowe;

11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;

12) stosuje oprogramowanie do sporz康zania rozlicze podatkowych.

3. Sporz康zanie dokumentów dotycz帷ych rozlicze z Zak豉dem Ubezpiecze Spo貫cznych

Ucze:

1) sporz康za dokumenty rejestracji p豉tnika sk豉dek i osób ubezpieczonych;

2) rozró積ia sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne;

3) sporz康za dokumenty rozliczeniowe;

4) sporz康za dokumentacj b璠帷 podstaw do wyp豉ty zasi趾ów przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych;

5) ustala sk豉dki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych;

6) pos逝guje si programem do sporz康zania dokumentów rozliczeniowych z Zak豉dem Ubezpiecze Spo貫cznych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik rachunkowo軼i powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni rachunkowo軼i, wyposa穎n w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu, z drukark sieciow, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery po陰czone w sie z dost瘼em do Internetu i z pod陰czeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, pakiety programów do wspomagania operacji finansowo-ksi璕owych, kadrowo-p豉cowych, obs逝gi sprzeda篡 i gospodarki magazynowej, prowadzenia ksi璕i przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporz康zania sprawozda statystycznych, obs逝gi zobowi您a wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika rachunkowo軼i; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu dzia豉lno軼i produkcyjnej, us逝gowej i handlowej, w tym dotycz帷e zatrudnienia i p豉c; formularze dokumentów ksi璕owych oraz sprawozda statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotycz帷ych rachunkowo軼i w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podr璚zniki, literatur zawodow, s這wniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotycz帷e rachunkowo軼i;

2) pracowni techniki biurowej, wyposa穎n w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu, z drukark sieciow, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery po陰czone w sie z dost瘼em do Internetu i z pod陰czeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obs逝gi sekretariatu; urz康zenia techniki biurowej, w szczególno軼i, takie jak: telefony z automatyczn sekretark i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urz康zenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, sk豉dania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obs逝gi urz康ze, materia造 i 鈔odki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu dzia豉lno軼i produkcyjnej, us逝gowej i handlowej, w tym dotycz帷e zatrudnienia, p豉c i podatków; zestaw przepisów prawa dotycz帷ych prowadzenia dzia豉lno軼i produkcyjnej, us逝gowej i handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne; podr璚zniki, s這wniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotycz帷e rachunkowo軼i; s這wniki j瞛yka polskiego oraz j瞛yków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 si odbywa w: firmach symulacyjnych oraz podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-us逝gowego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

A.36. Prowadzenie rachunkowo軼i

520 godz.

A.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych

550 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

5. MO烊IWO列I UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAzENIA OKRE印ONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik rachunkowo軼i po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowo軼i oraz A.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych mo瞠 uzyska dyplom potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i w organizacji.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299