Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK INFORMATYK
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacje: E.12. Monta i eksploatacja komputer闚 osobistych oraz urz康ze peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - Systemy operacyjne, Urz康zenia techniki komputerowej, J瞛yk obcy
Sem. 2 - Systemy operacyjne, Urz康zenia techniki komputerowej, J瞛yk obcy
Sem. 3 - Sieci komputerowe, Witryny i aplikacje internetowe
Sem. 4 - Witryny i aplikacje internetowe, Administracja bazami danych
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

Szkolny plan nauczania dla semestr闚 wg nowej podstawy programowej:

Lp.

Zaj璚ia edukacyjne

ㄠczna ilo嗆 godzin w 2-letnim cyklu

Semestr

I

II

III

IV

1.

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i*

20

-

-

20

-

2.

Systemy operacyjne

80

65

15

-

-

3.

Urz康zenia techniki komputerowej

55

40

15

-

-

4.

Sieci komputerowe

55

-

30

25

-

5.

Witryny i aplikacje internetowe

70

-

20

20

30

6.

Systemy baz danych

40

-

20

20

-

7.

Dzia豉lno嗆 gospodarcza w bran篡 informatycznej

20

-

-

-

20

8.

J瞛yk angielski w bran篡 informatycznej

20

10

10

-

-

9.

Diagnostyka i naprawa urz康ze techniki komputerowej**

80

60

20

-

-

10.

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi**

45

-

20

25

-

11.

Projektowanie i monta lokalnych sieci komputerowych**

55

-

25

30

-

12.

Administracja bazami danych**

75

-

-

15

60

13.

Programowanie aplikacji internetowych**

85

-

-

20

65

 

Razem ilo嗆 godzin

700

175

175

175

175

14.

Praktyka zawodowa

Semestr I – brak
Semestr II – brak
Semestr III – 4 tygodnie (160 godzin)
Semestr IV - brak

* prowadzone tylko dla s逝chaczy, którzy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy
Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj E.12.  Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz康ze peryferyjnych  odbywa si pod koniec II semestru.
Egzamin potwierdzaj帷y drug kwalifikacj E.13.  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami odbywa si pod koniec III semestru.
Egzamin potwierdzaj帷y trzeci kwalifikacj E.14.  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  odbywa si pod koniec IV semestru.

Szkolny plan nauczania dla semestr闚 wg starej podstawy programowej:

Przedmiot
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Semestr IV
Razem

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

40

55

30

40

165

Oprogramowanie biurowe

25

25

25

20

95

Programowanie strukturalne i obiektowe

30

46

30

30

136

Urz康zenia techniki komputerowej

30

25

-

-

55

Multimedia i grafika komputerowa

-

21

20

-

41

J瞛yk angielski zawodowy

27

-

-

-

27

Zaj璚ia specjalizacyjne

-

-

80

83

163

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i

18

-

-

-

18

Razem ilo嗆 godzin

170

172

185

173

700

Praktyka zawodowa

-
-
4tyg.
-
4tyg.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik informatyk 351203

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje mo磧iwo嗆 kszta販enia w tym zawodzie równie w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik informatyk powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urz康ze peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.b);

PKZ(E.b) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

Ucze:

1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespoów systemu komputerowego;

2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;

3) dobiera oprogramowanie u篡tkowe do realizacji okre郵onych zada;

4) stosuje zabezpieczenia sprz皻u komputerowego i systemu operacyjnego;

5) rozró積ia parametry sprz皻u komputerowego;

6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;

7) okre郵a funkcje systemu operacyjnego;

8) pos逝guje si terminologi dotycz帷 lokalnych sieci komputerowych;

9) charakteryzuje urz康zenia sieciowe;

10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania u篡tkowego;

11) korzysta z publikacji elektronicznych;

12) przestrzega zasad zarz康zania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;

13) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie technik informatyk opisane w cz窷ci II:

E.12. Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz康ze peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Ucze:

1) stosuje systemy liczbowe u篡wane w technice komputerowej;

2) wymienia funkcje i przestrzega zasad dzia豉nia poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;

3) dobiera urz康zenia techniki komputerowej do okre郵onych warunków technicznych;

4) montuje komputer osobisty z podzespoów;

5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;

6) planuje przebieg prac zwi您anych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;

8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarz康zania systemem;

9) instaluje i konfiguruje sterowniki urz康ze;

10) konfiguruje ustawienia personalne u篡tkownika w systemie operacyjnym;

11) stosuje oprogramowanie narz璠ziowe systemu operacyjnego;

12) stosuje oprogramowanie zabezpieczaj帷e;

13) odczytuje dokumentacj techniczn informatycznych systemów komputerowych;

14) opracowuje wskazania do u篡tkowania systemu operacyjnego;

15) sporz康za cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

16) opracowuje dokumentacj techniczn stanowiska komputerowego;

17) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotycz帷ym systemów informatycznych;

18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;

19) stosuje przepisy prawa dotycz帷e certyfikacji CE i recyklingu.

2. U篡tkowanie urz康ze peryferyjnych komputera osobistego

Ucze:

1) wyja郾ia zasad dzia豉nia interfejsów komputera osobistego;

2) wyja郾ia zasad dzia豉nia urz康ze peryferyjnych komputera osobistego;

3) przygotowuje urz康zenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;

4) stosuje przepisy prawa dotycz帷e gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

5) dobiera i wymienia materia造 eksploatacyjne urz康ze peryferyjnych komputera osobistego;

6) wykonuje konserwacj urz康ze peryferyjnych komputera osobistego;

7) instaluje sterowniki urz康ze peryferyjnych komputera osobistego;

8) konfiguruje urz康zenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

Ucze:

1) pos逝guje si narz璠ziami do naprawy sprz皻u komputerowego;

2) okre郵a kody b喚dów uruchamiania komputera osobistego;

3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprz皻owe podzespoów komputera osobistego;

4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

5) lokalizuje uszkodzenia urz康ze peryferyjnych komputera osobistego;

6) sporz康za harmonogram prac zwi您anych z lokalizacj i usuwaniem usterek komputera osobistego;

7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitoruj帷e prac komputera osobistego;

8) odzyskuje z komputera osobistego dane u篡tkownika;

9) tworzy kopie bezpiecze雟twa danych;

10) formu逝je wskazania dla u篡tkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

11) sporz康za kosztorys naprawy komputera osobistego.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Ucze:

1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;

2) rozpoznaje i stosuje normy dotycz帷e okablowania strukturalnego;

3) rozpoznaje protoko造 sieci lokalnych i protoko造 dost瘼u do sieci rozleg貫j;

4) rozpoznaje urz康zenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wygl康u;

5) okre郵a funkcje komputerowego systemu sieciowego;

6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;

7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urz康zenia i oprogramowanie sieciowe;

8) sporz康za kosztorys projektowanej sieci komputerowej;

9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;

10) dobiera przyrz康y i urz康zenia do monta簑 okablowania strukturalnego;

11) montuje okablowanie sieciowe;

12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

13) opisuje i analizuje klasy adresów IP;

14) projektuje struktur adresów IP w sieci;

15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

16) opracowuje dokumentacj powykonawcz lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urz康ze sieciowych

Ucze:

1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;

2) konfiguruje prze陰czniki lokalnych sieci komputerowych;

3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

4) konfiguruje rutery i urz康zenia zabezpieczaj帷e typu zapora sieciowa (ang. firewall);

5) konfiguruje urz康zenia dost瘼u do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;

6) konfiguruje urz康zenia telefonii internetowej;

7) dobiera i stosuje narz璠zia diagnostyczne;

8) tworzy sieci wirtualne za pomoc po陰cze internetowych;

9) monitoruje prac urz康ze lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Ucze:

1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;

2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

3) udost瘼nia zasoby lokalnej sieci komputerowej;

4) charakteryzuje us逝gi serwerowe;

5) okre郵a funkcje profili u篡tkowników i zasady grup u篡tkowników;

6) zarz康za kontami u篡tkowników i grup u篡tkowników systemu operacyjnego lub komputera;

7) konfiguruje us逝gi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

8) zarz康za centralnie stacjami roboczymi;

9) rozpoznaje protoko造 aplikacyjne;

10) monitoruje dzia豉nia u篡tkowników lokalnej sieci komputerowej;

11) modernizuje lokaln sie komputerow;

12) przestrzega zasad udost瘼niania i ochrony zasobów sieciowych;

13) wyja郾ia zasady dzia豉nia protokoów lokalnej sieci komputerowej;

14) konfiguruje us逝gi odpowiedzialne za adresacj hostów (adresacj IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);

15) pod陰cza lokaln sie komputerow do Internetu;

16) konfiguruje us逝gi serwerów internetowych;

17) okre郵a rodzaje awarii lub wadliwego dzia豉nia lokalnej sieci komputerowej;

18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego dzia豉nia systemów sieciowych;

19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przep造wem informacji oraz utrat danych.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Ucze:

1) pos逝guje si hipertekstowymi j瞛ykami znaczników;

2) tworzy strony internetowe za pomoc hipertekstowych j瞛yków znaczników;

3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);

4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;

5) rozpoznaje funkcje edytorów spe軟iaj帷ych za這瞠nia WYSIWYG;

6) tworzy strony internetowe za pomoc edytorów spe軟iaj帷ych za這瞠nia WYSIWYG;

7) projektuje struktur witryny internetowej;

8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

9) stosuje regu造 walidacji stron internetowych;

10) testuje i publikuje witryny internetowe;

11) stosuje ró積e modele barw;

12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;

13) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;

14) tworzy grafik statyczn i animacje jako elementy stron internetowych;

15) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;

16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i d德i瘯 do publikacji w Internecie;

17) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i d德i瘯u.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Ucze:

1) korzysta z funkcji strukturalnego j瞛yka zapyta;

2) pos逝guje si strukturalnym j瞛ykiem zapyta do obs逝gi baz danych;

3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;

4) importuje dane do bazy danych;

5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

6) instaluje systemy baz danych i systemy zarz康zania bazami danych;

7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

8) dobiera sposoby ustawiania zabezpiecze dost瘼u do danych;

9) zarz康za baz danych i jej bezpiecze雟twem;

10) okre郵a uprawnienia poszczególnych u篡tkowników i zabezpieczenia dla nich;

11) udost瘼nia zasoby bazy danych w sieci;

12) zarz康za kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;

13) kontroluje spójno嗆 baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Ucze:

1) korzysta z wbudowanych typów danych;

2) tworzy w豉sne typy danych;

3) przestrzega zasad programowania;

4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych j瞛yków programowania;

5) tworzy w豉sne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych j瞛yków programowania;

6) wykorzystuje 鈔odowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

7) kompiluje i uruchamia kody 廝ód這we;

8) wykorzystuje j瞛yki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizuj帷ych zadania po stronie serwera;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) wykorzystuje frameworki do tworzenia w豉snych aplikacji;

11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) testuje tworzon aplikacj i modyfikuje jej kod 廝ód這wy;

13) dokumentuje tworzon aplikacj;

14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;

15) zabezpiecza dost瘼 do tworzonych aplikacji.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik informatyk powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni urz康ze techniki komputerowej, wyposa穎n w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); podzespo造 umo磧iwiaj帷e monta komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umo磧iwiaj帷e jego rekonfiguracj; oprogramowanie do wirtualizacji; ró積e systemy operacyjne stacji roboczej; oprogramowanie narz璠ziowe, diagnostyczne i zabezpieczaj帷e; drukark laserow, atramentow, ig這w; skaner, ploter, tablic interaktywn, palmtop PDA (Personal Digital Assistant), tablet, projektor multimedialny, klawiatur i mysz bezprzewodow, czytnik kart podpisu elektronicznego; adapter Bluetooth; stó monterski z mat i opask antystatyczn; zestaw urz康ze monterskich; pod陰czenie do sieci lokalnej z dost瘼em do Internetu;

2) pracowni lokalnych sieci komputerowych, wyposa穎n w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); szaf dystrybucyjn 19” z wyposa瞠niem, po陰czon korytkow instalacj okablowania strukturalnego z czterema punktami elektryczno-logicznymi; serwer stela穎wy z kontrolerem pami璚i masowej; zasilacz awaryjny z zasilaniem; nap璠 ta鄉owy do archiwizacji; komputer typu notebook z obs逝g lokalnej sieci bezprzewodowej; prze陰cznik zarz康zany z obs逝g lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator xDSL z obs逝g protoko逝 PPP; ruter z modemem xDSL, z portem Ethernet i obs逝g protoko逝 PPP, oprogramowanie typu firewall z obs逝g wirtualnych sieci prywatnych; punkt dost瘼u do lokalnej sieci bezprzewodowej z ró積ego typu antenami zewn皻rznymi i portem zasilania przez Ethernet; telefon internetowy; tester okablowania; reflektometr; ró積e sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design) z bibliotek elementów sieci lokalnej; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stó monterski z mat i opask antystatyczn; zestaw narz璠zi monterskich; pod陰czenie do sieci lokalnej z dost瘼em do Internetu;

3) pracowni sieciowych systemów operacyjnych, wyposa穎n w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); laptop lub notebook dla nauczyciela z oprogramowaniem do wirtualizacji; ró積e serwerowe systemy operacyjne z us逝gami katalogowymi i internetowymi; serwerowe oprogramowanie typu firewall; oprogramowanie do analizy protokoów sieciowych; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; pod陰czenie do sieci lokalnej z dost瘼em do Internetu;

4) pracowni aplikacji internetowych, wyposa穎n w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); laptop lub notebook dla nauczyciela z oprogramowaniem do wirtualizacji; edytor WYSIWYG stron internetowych z mo磧iwo軼i edycji hipertekstowego j瞛yka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z mo磧iwo軼i walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiaów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narz璠ziowymi; oprogramowanie umo磧iwiaj帷e tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych j瞛ykach programowania; pod陰czenie do sieci lokalnej z dost瘼em do Internetu; dost瘼 do serwera umo磧iwiaj帷ego publikacj stron www i aplikacji internetowych; dost瘼 do portalu wspieraj帷ego prac grupow, komunikacj, publikacj wiadomo軼i i materiaów.

W szkole prowadz帷ej kszta販enie w zawodzie technik informatyk j瞛ykiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest j瞛yk angielski.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, placówkach kszta販enia ustawicznego, placówkach kszta販enia praktycznego oraz podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

270 godz.

E.12. Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz康ze peryferyjnych

360 godz.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

300 godz.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

420 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

5. MO烊IWO列I UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAzENIA OKRE印ONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz康ze peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami mo瞠 uzyska dyplom potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przy陰czy abonenckich i E.16. Monta i eksploatacja sieci rozleg造ch.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299