Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej. Kierunek posiada akredytacj Ministra Zdrowia oraz Kuratora O鈍iaty.
Kwalifikacje: Z.19. Sporz康zanie i wytwarzanie produkt闚 leczniczych oraz prowadzenie obrotu 鈔odkami farmaceutycznymi i materia豉mi medycznymi
Czas trwania nauki:
2 lata - 4 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne

Kierunek bezp豉tny

Bezp豉tny w ca這軼i cykl nauczania dla s逝chaczy semestru rozpoczynaj帷ego nauk od lutego 2013r.
Bezp豉tny pierwszy semestr dla semestru rozpoczynaj帷ego nauk od wrze郾ia 2012r.

Przedmioty:
Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.
Dodatkowe informacje:

Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik farmaceutyczny 321301

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) sporz康zania i wytwarzania produktów leczniczych;

2) wykonywania czynno軼i zwi您anych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególno軼i wydawania tych produktów;

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie technik farmaceutyczny opisane w cz窷ci II:

Z.19. Sporz康zanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu 鈔odkami farmaceutycznymi i materia豉mi medycznymi

1. Sporz康zanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Ucze:

1) rozró積ia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;

2) rozró積ia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje pomocnicze stosowane przy sporz康zaniu poszczególnych postaci leku;

3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;

4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku recepturowego i aptecznego;

5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;

6) okre郵a typy niezgodno軼i recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;

7) wykonuje obliczenia st篹e i dawek sk豉dników leku oraz kontroluje prawid這wo嗆 zapisu ilo軼i sk豉dników, dla których okre郵ono dawki i st篹enia maksymalne;

8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilo軼i surowców farmaceutycznych potrzebnych do wykonania leku aptecznego i leku recepturowego;

9) planuje przebieg prac zwi您anych z wykonaniem leku aptecznego i leku recepturowego;

10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci leku;

11) rozró積ia sprz皻 i dobiera aparatur, urz康zenia i opakowania do wykonywanej postaci leku;

12) planuje wykonywanie segmentów technologicznych w procesie produkcyjnym i dobiera aparatur potrzebn do zadanego procesu technologicznego;

13) przygotowuje siebie, sprz皻 i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone do sporz康zania ja這wych postaci leku);

14) obs逝guje aparatur, urz康zenia i sprz皻 wykorzystywany w aptece i przemy郵e farmaceutycznym;

15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi;

16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;

17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowa;

18) wykonuje czynno軼i pomocnicze w zakresie uprawnie zawodowych;

19) sporz康za niezb璠n dokumentacj dotycz帷 wytwarzanych preparatów.

2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych

Ucze:

1) rozró積ia sprz皻, urz康zenia i aparatur laboratoryjn;

2) dobiera metody i rodzaje bada produktów leczniczych i surowców ro郵innych zgodne z przepisami farmakopealnymi;

3) dobiera odczynniki, sprz皻, urz康zenia i aparatur do wykonywanych zada;

4) obs逝guje aparatur, urz康zenia i sprz皻 w laboratorium;

5) realizuje prace laboratoryjne zwi您ane z analiz i kontrol produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jako軼iowej i ilo軼iowej substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych (w tym surowców ro郵innych) i produktów leczniczych;

7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jako軼iowej i ilo軼iowej;

8) charakteryzuje i interpretuje b喚dy analityczne;

9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;

10) sporz康za dokumentacj laboratoryjn;

11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

Ucze:

1) rozró積ia i stosuje nazwy polskie, 豉ci雟kie, mi璠zynarodowe i synonimy nazw surowców farmaceutycznych;

2) pos逝guje si terminologi z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii cz這wieka i biofarmacji w zakresie niezb璠nym do wykonywania zada zawodowych;

3) identyfikuje grupy leków ze wzgl璠u na w豉軼iwo軼i farmakologiczne i okre郵a zakres dzia豉nia farmakologicznego produktów leczniczych;

4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;

5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;

6) korzysta z Urz璠owego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;

7) analizuje rynek w celu okre郵enia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby medyczne i pozosta貫 produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów prawa;

8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

9) przestrzega zasad przyjmowania leków (znaczenie serii, terminu wa積o軼i);

10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzgl璠niaj帷 ich posta, sk豉d i w豉軼iwo軼i zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji farmaceutycznej;

11) ocenia zmiany zachodz帷e w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega procedur post瘼owania z lekiem przeterminowanym;

12) stosuje przepisy prawa dotycz帷e zasad wystawiania i realizacji recept;

13) analizuje recept pod wzgl璠em formalno-prawnym;

14) oblicza dawki i st篹enia substancji czynnych w produktach leczniczych z uwzgl璠nieniem drogi podania i wieku pacjenta;

15) okre郵a sk豉dowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;

16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dost瘼ne w aptece zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowi您uj帷ym prawem;

17) informuje pacjenta o sposobie dzia豉nia leków, mo磧iwo軼i wyst徙ienia dzia豉 niepo膨danych, wp造wie na sprawno嗆 psychofizyczn oraz warunkach przechowywania i sposobie u篡cia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu w zwi您ku ze zg這szeniem niepo膨danego dzia豉nia leku;

19) rozró積ia rodzaje dokumentów aptecznych;

20) obs逝guje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków aptecznych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik farmaceutyczny powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni technologii postaci leków, wyposa穎n w: stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z drukark, ze skanerem, z kas fiskaln, z czytnikiem kodu paskowego; szafy na surowce farmaceutyczne i odczynniki chemiczne, biblioteczk wyposa穎n w Farmakope Polsk, Urz璠owy Wykaz Produktów Leczniczych, instrukcje, regulaminy, zestaw przepisów prawa dotycz帷e farmacji, receptariusze, ksi捫ki, czasopisma, stanowiska przy sto豉ch recepturowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), gwarantuj帷e prawid這we wykonanie leków stanowisko do wykonania leku ja這wego, wyposa穎ne w lo輳 z laminarnym nawiewem ja這wego powietrza; sto造 recepturowe z szafkami do przechowywania niezb璠nego sprz皻u i pó趾ami na substancje, digestorium, zlewy kwasoodporne, zestaw sit, wagi apteczne proszkowe i do odwa瘸nia p造nów (jeden komplet na stanowisko), wagi, aerometry, 豉幡i wodn, aparatur do otrzymywania wody oczyszczonej, butle z wod oczyszczon, mikser recepturowy do wykonywania ma軼i i masy czopkowej, pras do wyt豉czania czopków, maszynki do rozsypywania proszków, formy do czopków i globulek, sterylizator powietrzny (suszark) lub autoklaw, puszki sterylizacyjne (opakowania do sterylizacji), opakowania do wykonanych leków (butelki z zamkni璚iem, s這iki, pude趾a do ma軼i i do czopków, op豉tki skrobiowe, torebki apteczne (papierowe) – bia貫 i pomara鎍zowe, surowce farmaceutyczne (substancje lecznicze i pomocnicze, w tym: pod這瘸 ma軼iowe i czopkowe, rozpuszczalniki – etanol, gliceryna, oleje) oraz leki gotowe wykorzystywane w recepturze, sygnatury leków, naklejki z poleceniami, sprz皻 szklany (zlewki, lejki, bagietki, butelki ze szk豉 oran穎wego), sprz皻 porcelanowy (mo寮zierze, pistle, parownice, infuzorki), sprz皻 gumowy (w篹e, recepturki), sprz皻 metalowy (陰czniki, 豉py, statywy, kó趾a, lejki do s帷zenia na gor帷o, palniki gazowe, 造磬i), sprz皻 z tworzyw sztucznych (造磬i, zakraplacze, nakr皻ki, zestawy do s帷zenia kropli i p造nów do oczu, karty celuloidowe), w ilo軼i gwarantuj帷ej indywidualne wykonanie leków;

2) pracowni analizy leków, wyposa穎n w: stanowiska przy sto豉ch laboratoryjnych do wykonania analizy jako軼iowej i ilo軼iowej miareczkowej oraz przygotowania prób do analizy instrumentalnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), stanowisko do analizy instrumentalnej, stanowiska do wa瞠nia na wagach analitycznych, stanowisko do wykonania chromatografii cienkowarstwowej, zlewy kwasoodporne, digestorium, 豉幡i wodn, wirówk, aparat do otrzymywania wody oczyszczonej, suszark laboratoryjn, wagi analityczne elektroniczne, butle z wod oczyszczon, okulary, r瘯awice ochronne sprz皻 szklany (zlewki, kolbki sto磬owe, kolby miarowe, pipety, biurety lejki, cylindry miarowe, probówki, bagietki szklane, szkie趾a zegarkowe), sprz皻 metalowy (statywy, 陰czniki, 豉py, kó趾a, trójnogi, szczypce, lejki do s帷zenia na gor帷o, palniki gazowe), sprz皻 porcelanowy (mo寮zierze, pistle, parownice, 造磬i), sprz皻 gumowy (w篹e, korki), sprz皻 z tworzyw sztucznych (造磬i, statywy do pipet, tace), sprz皻 z drewna (豉py), sprz皻 do chromatografii cienkowarstwowej: komory chromatograficzne, p造tki chromatograficzne, aparat do wywo造wania chromatogramów, pipety automatyczne, lamp kwarcow laboratoryjn, aparatur do analizy instrumentalnej: pH-metry, refraktometry, polarymetry, spektrofotometry, aparaty do badania uwalniania substancji leczniczej z ró積ych postaci leków (z tabletek, ma軼i), odczynniki chemiczne;

3) pracowni farmakognozji, wyposa穎n w: szafy na surowce ro郵inne i odczynniki chemiczne, biblioteczk zawieraj帷 instrukcje do 獞icze, ksi捫ki i czasopisma, stanowisko do pracy z mikroskopem (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), stanowisko do badania mieszanek zio這wych, stanowisko do bada fitochemicznych, digestorium, sto造 laboratoryjne z szafkami na sprz皻, sprz皻 do analizy chromatograficznej: komory chromatograficzne do chromatografii cienkowarstwowej (TLC), p造tki do chromatografii chromatografii cienkowarstwowej (TLC), sprz皻 do sporz康zania i badania wyci庵ów z surowców: kolby sto磬owe, lejki, pipety, mikropipety, sprz皻 do identyfikacji ro郵innych surowców leczniczych: mikroskopy optyczne, szkie趾a do bada mikroskopowych i szkie趾a zegarkowe, lampki spirytusowe, materia造 i surowce do identyfikowania surowców zielarskich: surowce ro郵inne suche (poci皻e i sproszkowane), odczynniki chemiczne do wykonania reakcji charakterystycznych dla substancji czynnych wyst瘼uj帷ych w surowcach zielarskich, mieszanki ro郵inne i leki gotowe zawieraj帷e w swoim sk豉dzie substancje pochodzenia ro郵innego, materia造 i surowce do wykonania podstawowych bada fitochemicznych surowców lub specyfików: substancje wzorcowe, rozpuszczalniki do sporz康zania wyci庵ów i faz ruchomych oraz odczynniki do wywo造wania chromatogramów, lamp UV o zakresie 254 nm i 366 nm;

4) pracowni anatomiczn, wyposa穎n w: tablice pogl康owe, biblioteczk na ksi捫ki i czasopisma, modele i plansze anatomiczne, przezrocza, foliogramy, filmy dydaktyczne programy komputerowe dotycz帷e anatomii cz這wieka, atlasy i albumy anatomiczne, fantom cz這wieka do 獞icze z zakresu anatomii, fantomy niemowl璚ia, dziecka i osoby doros貫j do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia, defibrylator automatyczny, 鈔odki opatrunkowe.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, aptekach wyposa穎nych w stanowisko do sporz康zania leków recepturowych, aptekach szpitalnych, hurtowniach i przedsi瑿iorstwach przemys逝 farmaceutycznego.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.19. Sporz康zanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu 鈔odkami farmaceutycznymi i materia豉mi medycznymi

950 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷 minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299