Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK BHP
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: K1 - Zarz康zanie bezpiecze雟twem w 鈔odowisku pracy (Z.13.)
Czas trwania nauki:
1,5 roku - 3 semestry
 
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych.
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
Sesja egzaminacyjna:

Egzaminy ustne z wszystkich przedmiotów a pisemne z wybranych.

Sem. 1 - Techniczne bezpiecze雟two pracy, Ergonomia w procesie pracy
Sem. 2 - Techniczne bezpiecze雟two pracy, Ergonomia w procesie pracy, J瞛yk obcy
Sem. 3 - Zagro瞠nia w 鈔odowisku pracy, Ocena ryzyka zawodowego, J瞛yk obcy
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

Szkolny plan nauczania semestr 1 od wrze郾ia 2012:

Przedmiot
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Razem
Przedmioty w kszta販eniu zawodowym teoretycznym

Podstawy przedsi瑿iorczo軼i

20

-

-

20

Podstawy prawa pracy

20

20

-

40

Techniczne bezpiecze雟two pracy

40

30

-

70

Ergonomia w procesie pracy

25

20

-

45

Zagro瞠nia w 鈔odowisku pracy

-

30

40

70

J瞛yk obcy zawodowy w bezpiecze雟twie i higienie pracy

-

10

15

25

Przedmioty w kszta販eniu zawodowym praktycznym

Ocena ryzyka zawodowego**

30

20

30

80

Ustalanie przyczyn i okoliczno軼i wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych**

-

25

30

55

Zarz康zanie systemami bezpiecze雟twa i higieny pracy**

40

20

60

120

ㄠczna ilo嗆 godzin

175

178

172

525

Praktyka zawodowa

-
2 tyg.
(80 godz.)
2 tyg.
(80 godz.)
4 tyg.
(160 godz.)
* prowadzone tylko dla s逝chaczy, kt鏎zy na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
** zaj璚ia odbywaj si w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta販enia praktycznego oraz u pracodawcy
Egzamin potwierdzaj帷y pierwsz kwalifikacj Z.13. Zarz康zanie bezpiecze雟twem w 鈔odowisku pracy odbywa si pod koniec trzeciego semestru.

Szkolny plan nauczania semestry 2 i 3 od wrze郾ia 2012:

Przedmiot
Semestr I
Semestr II
Semestr III
Razem

Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego

55

-

-

55

Techniki wytwarzania z materia這znawstwem

56

 

-

56

Podstawy statystyki, ekonomiki
i organizacji

-

14

14

28

Toksykologia

-

14

-

14

Podstawy ergonomii i fizjologii pracy

10

10

20

40

Podstawy psychologii i socjologii

-

15

-

15

Prawna ochrona pracy

-

22

23

45

Techniczne bezpiecze雟two pracy

10

40

40

90

Analiza i ocena zagro瞠

10

45

25

80

Szkolenie i popularyzacja zagadnie bhp

-

-

25

25

Ochrona naturalnego 鈔odowiska
i ochrona ppo.

-

10

15

25

U篡tkowanie komputera

-

22

-

22

Zaj璚ia praktyczne

30

-

-

30

ㄠczna ilo嗆 godzin

171

192

162

525

Praktyka zawodowa

2tyg.
2tyg.
-
4tyg.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik bezpiecze雟twa i higieny pracy 325509

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik bezpiecze雟twa i higieny pracy powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) oceniania stopnia zagro瞠 i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne wyst瘼uj帷e w 鈔odowisku pracy;

2) rozwi您ywania bie膨cych problemów technicznych i organizacyjnych zwi您anych z bezpiecze雟twem i ergonomi w skali zak豉du pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) wspó逝czestniczenia w ustalaniu okoliczno軼i, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkole z zakresu bezpiecze雟twa i higieny pracy.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.d);

PKZ(Z.d) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie technik bezpiecze雟twa i higieny pracy

Ucze:

1) okre郵a istot procesów psychicznych i ich rol w 篡ciu cz這wieka;

2) okre郵a wp造w procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawno嗆 dzia豉nia cz這wieka;

3) wyja郾ia regulacyjn rol osobowo軼i cz這wieka w stosunkach z otoczeniem;

4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialno軼i zawodowej;

5) charakteryzuje rozwój cz這wieka w ró積ych okresach 篡cia;

6) dobiera metody komunikowania si i negocjacji w ró積ych sytuacjach spo貫cznych;

7) okre郵a przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;

8) okre郵a procesy zachodz帷e w 篡ciu spo貫cznym oraz interpretuje zachowania spo貫czne zbiorowo軼i i jednostki;

9) okre郵a cele i zadania polityki spo貫cznej pa雟twa;

10) pos逝guje si rysunkiem technicznym;

11) pos逝guje si terminologi zwi您an z eksploatacj obiektów technicznych;

12) rozpoznaje zagro瞠nia wynikaj帷e z u篡tkowania maszyn i urz康ze mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;

13) rozpoznaje zagro瞠nia wynikaj帷e z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie;

14) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie technik bezpiecze雟twa i higieny pracy opisane w cz窷ci II:

Z.13. Zarz康zanie bezpiecze雟twem w 鈔odowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych okre郵aj帷ych wymagania bezpiecze雟twa i higieny pracy

Ucze:

1) okre郵a obowi您ki i odpowiedzialno嗆 pracodawcy i pracownika w obszarze bezpiecze雟twa i higieny pracy;

2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotycz帷e kobiet, m這docianych i niepe軟osprawnych;

3) ocenia odpowiedzialno嗆 pracodawcy i pracownika z tytu逝 naruszenia przepisów prawa pracy;

4) formu逝je wnioski z przegl康ów obiektów, pomieszcze i stanowisk pracy pod wzgl璠em zgodno軼i z przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy;

5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod wzgl璠em zgodno軼i z przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy;

6) wykonuje czynno軼i zwi您ane z kontrol maszyn i urz康ze technicznych pod k徠em przestrzegania przepisów bezpiecze雟twa i higieny pracy;

7) kontroluje przydzia i stosowanie 鈔odków ochrony indywidualnych oraz odzie篡 i obuwia roboczego.

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

Ucze:

1) odró積ia dzia豉lno嗆 ergonomiczn koncepcyjn od korekcyjnej;

2) wyja郾ia skutki zdrowotne ograniczonej aktywno軼i fizycznej pracownika;

3) ocenia obci捫enie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;

4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod wzgl璠em wydolno軼i psychofizycznej;

5) charakteryzuje rol narz康ów zmysów w odbiorze informacji;

6) okre郵a wp造w aktywno軼i ruchowej na uk豉d kostno-stawowy;

7) opisuje relacje zachodz帷e w uk豉dzie cz這wiek – maszyna – 鈔odowisko;

8) pos逝guje si dokumentacj do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.

3. Ocenianie ryzyka zawodowego

Ucze:

1) stosuje przepisy prawa dotycz帷e oceny ryzyka zawodowego;

2) rozró積ia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne wyst瘼uj帷e w 鈔odowisku pracy;

3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci捫liwe i niebezpieczne;

4) wykonuje badania i pomiary czynników 鈔odowiska pracy;

5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;

6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;

7) sporz康za dokumentacj analizy i oceny zagro瞠.

4. Ustalanie okoliczno軼i i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Ucze:

1) stosuje przepisy prawa dotycz帷e wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

2) okre郵a obowi您ki pracodawcy w razie wyst徙ienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;

3) ustala okoliczno軼i i przyczyny wypadków przy pracy;

4) sporz康za dokumentacj powypadkow;

5) okre郵a dzia豉nia zapobiegawcze z tytu逝 wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkole oraz 鈍iadczenie us逝g z zakresu bezpiecze雟twa i higieny pracy

Ucze:

1) okre郵a warunki sprzyjaj帷e uczeniu si doros造ch;

2) analizuje i ró積icuje cele kszta販enia w kategoriach wiedzy, umiej皻no軼i i postaw;

3) okre郵a cele ogólne i szczegó這we szkole z zakresu bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) dobiera tre軼i, metody nauczania i 鈔odki dydaktyczne do okre郵onych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;

5) stosuje aktywizuj帷e metody prowadzenia szkole i wykorzystuje nowoczesne 鈔odki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkole osób doros造ch;

6) opracowuje materia造 popularyzuj帷e problematyk bezpiecze雟twa i higieny pracy.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik bezpiecze雟twa i higieny pracy powinna posiada pracowni bezpiecze雟twa i higieny pracy wyposa穎n w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urz康zeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych; stanowiska wykonywania bada i pomiaru czynników 鈔odowiska pracy (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), stanowisko do bada fizjologicznych – miernik wydatku energetycznego, fantomy do resuscytacji osoby doros貫j, niemowl璚ia, dziecka, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych; 鈔odki ochrony indywidualnej, apteczk pierwszej pomocy, materia造 dydaktyczne, instrukcje do 獞icze, wzory protokoów kontrolnych i powypadkowych, sporz康zanych przez s逝瘺y BHP, zestaw norm i przepisów prawa dotycz帷ych bezpiecze雟twa i higieny pracy.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych, placówkach kszta販enia praktycznego oraz podmiotach stanowi帷ych potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodzie.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

razem 700 godzin dla kszta販enia w szkole policealnej

Z.13 Zarz康zanie bezpiecze雟twem w 鈔odowisku pracy

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299