Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
technik dentystyczny
kierunek bezp豉tny - nowo嗆 2016
Kwalifikacje: Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Czas trwania nauki:
2,5 roku - 5 semestrów
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne

Kierunek bezp豉tny

Przedmioty:
Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.
Dodatkowe informacje:

Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych. S逝chacz musi posiada w豉sny mikrosilnik

Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Przedmioty: Podstawy dzia豉lno軼i gospodarczej w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie dzia豉lno軼i w ochronie zdrowia
Zarys anatomii, patofizjologii ipierwsza pomoc
Dzia豉lno嗆 zawodowa asystentki stomatologicznej
J瞛yk obcy wstomatologii
J瞛yk migowy
Asystowanie lekarzowi denty軼ie
Prowadzenie dokumentacji medycznej ifinansowej
Komunikacja wgabinecie stomatologicznym
 
 
Lp. Obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokszta販帷e
1. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 7,5 240
Razem przedmioty ogólnokszta販帷e 3 3 3 3 3 6 192
2. Anatomia 2 1 1     2 64
3. Materia造 i technologie w technice dentystycznej 1 1 1 1   2 64
4. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej 6 5       5,5 176
5. Teoria techniki dentystycznej 2 2 2 2 1 4,5 144
6. Technologia ortodoncji   1 2 1 2 3 96
7. Podstawy etyki zawodowej         1 0,5 16
8. Organizacja i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej       2 2 2 64
9. Promocja zdrowia i pierwsza pomoc       2 2 2 64
10. Technologie informatyczne         2 1 32
11. J瞛yk obcy zawodowy   1 1 1 1 2 64
12. J瞛yk migowy     1     0,5 16
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym teoretycznym 11 11 8 9 11 25 800
11. Pracownia techniki dentystycznej 14 14 11 10 5 27 864
12. Pracownia techniki ortodontycznej     4 4 5 6,5 208
13. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji     2 2 4 4 128
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym praktycznym 14 14 17 16 14 37,5 1200
Razem liczba godzin kszta販enia zawodowego 25 25 25 25 25 62,5 2000
Tygodniowy wymiar godzin obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 28 28 28 28 28 68,5 2192
Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacj犞.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy odbywa si pod koniec IV semestru

 

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Technik dentystyczny 321402

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik dentystyczny powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) wykonywania protez z瑿owych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentyst;

2) wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentyst;

3) naprawiania protez z瑿owych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;

4) obs逝giwania nowoczesnych urz康ze i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie technik dentystyczny opisane w cz窷ci II:

Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

1. Wykonywanie protez dentystycznych

Ucze:

1) obja郾ia budow anatomiczn g這wy, w szczególno軼i budow i funkcje uk豉du stomatognatycznego;

2) obja郾ia budow i dzia豉nie stawów skroniowo-簑chwowych oraz rozró積ia nieprawid這wo軼i zgryzowe i z瑿owe;

3) okre郵a objawy i przyczyny wybranych zaburze i zmian chorobowych w obr瑿ie uk豉du stomatognatycznego;

4) wykonuje rysunki z瑿ów w rzutach przestrzennych i modeluje korony z瑿ów sta造ch w okre郵onej skali;

5) rozró積ia z瑿y na podstawie opisu anatomicznego i wskazuje rol punktów stycznych;

6) rozró積ia i charakteryzuje cechy 逝ków z瑿owych i klasyfikacje braków uz瑿ienia;

7) rozró積ia i stosuje systemy oznaczania z瑿ów;

8) rozró積ia normy okluzji i wzajemne relacje przestrzenne z瑿ów przeciwstawnych;

9) rozró積ia materia造 stosowane w technice dentystycznej oraz okre郵a ich oddzia造wanie na tkanki i ustrój cz這wieka;

10) dobiera materia造 u篡wane do wykonywania protez dentystycznych;

11) rozró積ia nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego;

12) dobiera i obs逝guje urz康zenia w zale積o軼i od wybranej technologii wykonania protez dentystycznych;

13) analizuje otrzymane wyciski protetyczne;

14) wykonuje modele gipsowe (w tym modele dzielone) z zastosowaniem ró積ych technik;

15) wykonuje 造磬i indywidualne i wzorniki zwarciowe z zastosowaniem ró積ych technologii;

16) montuje modele w artykulatorze na podstawie warto軼i 鈔ednich i przekazanych indywidualnych pomiarów artykulometrycznych;

17) rozró積ia i stosuje metody ustawiania z瑿ów w protezach ruchomych;

18) wykonuje dentystyczne protezy ruchome z zastosowaniem ró積ych technologii;

19) wykonuje ruchome protezy nieosiadaj帷e (protezy szkieletowe i nak豉dowe);

20) wykonuje protezy sta貫 zgodnie z zasadami biomechaniki i zastosowaniem ró積ych technologii;

21) okre郵a b喚dy w wykonawstwie protez dentystycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;

22) ocenia jako嗆 wykonanych prac protetycznych;

23) wykonuje wszystkie protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych

Ucze:

1) rozró積ia normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwoju cz這wieka;

2) rozró積ia zaburzenia w obr瑿ie narz康u 簑cia i rozpoznaje przyczyny ich powstawania;

3) dokonuje podzia逝, charakteryzuje zasady dzia豉nia i zastosowania aparatów ortodontycznych;

4) analizuje wyciski ortodontyczne;

5) wykonuje modele ortodontyczne w odniesieniu do p豉szczyzn przestrzennych;

6) charakteryzuje budow oraz zasady dzia豉nia ruchomych i sta造ch aparatów ortodontycznych;

7) dobiera techniki i metody wykonania aparatów ortodontycznych;

8) dobiera materia造, narz璠zia i urz康zenia stosowane do wykonania aparatów ortodontycznych;

9) wykonuje aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szcz瘯owo- -ortodontycznym;

10) wykonuje aparaty ortodontyczne lecznicze jednoszcz瘯owe i dwuszcz瘯owe;

11) wykonuje aparaty retencyjne;

12) wykonuje protezy dzieci璚e;

13) okre郵a zastosowanie 鈔ub ortodontycznych;

14) dobiera, wykonuje i montuje elementy druciane i akrylowe do aparatów ortodontycznych;

15) identyfikuje b喚dy w wykonawstwie aparatów ortodontycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;

16) ocenia jako嗆 wykonanych aparatów ortodontycznych;

17) wykonuje aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy

Ucze:

1) rozró積ia rodzaje i okre郵a zastosowanie szyn;

2) dobiera metody oraz materia造 i urz康zenia do wykonania szyn;

3) wykonuje szyny terapeutyczne, pourazowe, ochronne oraz nak豉dki do wybielania;

4) wykonuje szyny z zastosowaniem ró積ych technologii;

5) wykonuje protezy pooperacyjne (z obturatorem);

6) wykonuje protezy zewn徠rzustne (epitezy twarzy);

7) okre郵a b喚dy w wykonawstwie szyn i protez pooperacyjnych oraz zapobiega ich powstawaniu;

8) ocenia jako嗆 wykonanych szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy;

9) wykonuje szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn

Ucze:

1) okre郵a rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze protez ruchomych;

2) wykonuje pod軼ielenie protez ca趾owitych, w tym z pe軟 wymian p造ty (rebazacja);

3) wykonuje rekonstrukcje i naprawy protez ruchomych, w tym z zastosowaniem technologii 陰czenia metali;

4) okre郵a rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze uzupe軟ie sta造ch;

5) okre郵a rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze aparatów ortodontycznych;

6) wykonuje naprawy i rekonstrukcje ruchomych i sta造ch aparatów ortodontycznych;

7) rozró積ia metody wykonywania napraw szyn terapeutycznych i pourazowych;

8) rozró積ia metody wykonywania napraw protez pooperacyjnych;

9) ocenia jako嗆 wykonanych napraw i rekonstrukcji.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik dentystyczny powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni anatomiczn, wyposa穎n w: modele, plansze anatomiczne i fizjologiczne, foliogramy, filmy dydaktyczne, programy komputerowe dotycz帷e anatomii cz這wieka, teksty 廝ód這we, atlasy anatomiczne, modele anatomiczne, fantomy osoby doros貫j, dziecka i niemowl璚ia do resuscytacji kr捫eniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, ko軟ierze ortopedyczne, 鈔odki opatrunkowe;

2) pracowni protetyczno-ortodontyczn z wentylacj grawitacyjno-mechaniczn lub mechaniczn, wyposa穎n w: stanowiska pracy dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) i stanowisko dla nauczyciela wyposa穎ne w: stó z wyci庵iem miejscowym, o鈍ietleniem miejscowym, palnikiem gazowym, mikrosilnikiem; narz璠zia do modelowania, puszki do polimeryzacji akrylu na gor帷o; mikropalnik spirytusowy, artykulator i zwieraki, komplet kleszczy protetycznych i ortodontycznych, przyrz康 do pomiarów równoleg這軼i z瑿ów – paralelometr (jedno urz康zenie dla o鄉iu uczniów), puszki do polimeryzacji akrylu, puszki do powielania modeli, piec do wypalania ceramiki, urz康zenie do utwardzania materiaów z這穎nych (kompozytowych), urz康zenie do t這czenia wg喚bnego, tygielek elektryczny do topienia wosku, urz康zenie do pracy w wosku technik zanurzania, urz康zenie do wykonywania modeli dzielonych (np. fiksator, pinarka);

3) gipsowni, wyposa穎n w: instalacj wodno-kanalizacyjn z osadnikami, wyci庵 mechaniczny oraz stó z du篡m blatem i pojemnikami na gips, mieszad豉 mechaniczne z podci郾ieniem (mieszad豉 pró積iowe), obcinarki do gipsu, wstrz御arki (wibratory), pi喚 mechaniczn do przecinania modeli dzielonych; prasy hydrauliczne, wag laboratoryjn do odwa瘸nia gipsu (masy os豉niaj帷ej) i naczynie skalowane do dozowania wody demineralizowanej (p造nu ekspansyjnego), dygestoria; urz康zenia do polimeryzacji termicznej i ci郾ieniowej, urz康zenia do wyparzania wosku, stanowisko ze spr篹onym powietrzem, mieszalnik automatyczny do rozdrabniania i topienia agaru, myjk ultrad德i瘯ow;

4) pracowni odlewnictwa metalu, wyposa穎n w: dygestoria i wyci庵i mechaniczne do pieców, suszarek i piaskarek lub systemy filtrów specjalistycznych oraz suszark do modeli powielonych, piece do wygrzewania form odlewniczych, odlewni indukcyjn, zestaw do lutowania stopów, piaskarki, kompresor du篡 do obs逝gi piaskarek z przystosowan instalacj spr篹onego powietrza;

5) pracowni obróbki ko鎍owej (polerowni), wyposa穎n w: wyci庵 mechaniczny oraz szlifierki do metalu z wyci庵ami stanowiskowymi, polerki do akrylu i metalu z wyci庵ami stanowiskowymi, aparat do polerowania elektrolitycznego, urz康zenie ci郾ieniowo-parowe (wytwornic pary wodnej);

6) gabinet dentystyczny, wyposa穎ny w: fotel dentystyczny, asystor stomatologiczny, specjalistyczne krzes這 dla lekarza i dla asysty, autoklaw klasy B, urz康zenie do pakowania instrumentów, artykulator, 逝k twarzowy z kilkoma zestawami do przenoszenia danych artykulometrycznych, leki, materia造 i narz璠zia stomatologiczne, lodówk na preparaty, zlewozmywak do mycia narz璠zi, urz康zenie i narz璠zia do usuwania z這gów naz瑿nych, myjk ultrad德i瘯ow, zestawy diagnostyczne, zestawy instrumentów stomatologicznych, produkty lecznicze i wyroby medyczne stosowne w protetyce dentystycznej i ortodoncji, zestawy 造瞠k wyciskowych, podajniki ze 鈔odkiem myj帷ym i dezynfekuj帷ym, formularze dokumentacji stomatologicznej stosowanej w gabinetach stomatologicznych, procedury i standardy post瘼owania zgodne z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w pracowniach szkolnych i podmiotach leczniczych.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

1320 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷 minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

 
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299