Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
kierunek bezp豉tny - nowo嗆 2015
Kwalifikacje: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Czas trwania nauki:
1 rok - 2 semestry
Warunki rekrutacji:
  1. 安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub odpis potwierdzony notarialnie;
  2. Za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie wydaje internista za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造 (na podstawie tego za鈍iadczenia odbywa si przyj璚ie kandydata do szko造 a nast瘼nie na bezp豉tne badania do lekarza medycyny pracy kieruje szko豉).
  3. Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
  4. 2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
  5. Dowód osobisty.
Czesne

Kierunek bezp豉tny

Przedmioty:
Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.
Dodatkowe informacje:

Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 
Przedmioty: Dzia豉lno嗆 gospodarcza na rynku us逝g medycznych
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami
pierwszej pomocy
J瞛yk migowy
J瞛yk angielski zawodowy
Technologia mycia i dezynfekcji z elementami
informatyki
Technologia sterylizacji z elementami informatyki
Wykonywanie dekontaminacji medycznej
Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
Wychowanie fizyczne
 

 

Lp. Obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne Semestr 1 Semestr 2 Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokszta販帷e
1. Wychowanie fizyczne 3 3 3 96
Razem przedmioty ogólnokszta販帷e 3 3 3 96
2. Dzia豉lno嗆 gospodarcza na rynku us逝g medycznych 2 2 2 64
3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami
pierwszej pomocy
2 2 2 64
4. J瞛yk migowy 2 1 1,5 48
5. J瞛yk angielski zawodowy 1 1 1 32
6. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami
informatyki
3 3 3 96
7. Technologia sterylizacji z elementami informatyki 3 3 3 96
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym teoretycznym 13 12 12,5 400
8. Wykonywanie dekontaminacji medycznej 10 10 10 320
9. Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej 1 2 1,5 48
10. Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia 1 1 1 32
Razem przedmioty w kszta販eniu zawodowym praktycznym 12 13 12,5 400
Razem liczba godzin kszta販enia zawodowego 25 25 25 800
Tygodniowy wymiar godzin obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 28 28 28 896
Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacj Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej odbywa si pod koniec II semestru

Sprawdzaj aktualno軼i >>

Sprawdzaj plany >>

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik sterylizacji medycznej 321104

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) kwalifikowania sprz皻u i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy u篡ciu odpowiednich metod i urz康ze;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie technik sterylizacji medycznej opisane w cz窷ci II:

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zale積o軼i od rodzaju sprz皻u i wyrobu medycznego

Ucze:

1) rozró積ia sprz皻 i wyroby medyczne pod k徠em zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;

2) identyfikuje materia造, z których wykonane s sprz皻 i wyroby medyczne, oraz ich odporno嗆 na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;

3) przeprowadza demonta i monta sprz皻u oraz wyrobów medycznych o zró積icowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;

4) wykonuje testy funkcyjne i czynno軼i diagnostyczne sprz皻u i wyrobów medycznych;

5) kwalifikuje sprz皻 i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;

6) konserwuje sprz皻 i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;

7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.

2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji

Ucze:

1) przeprowadza mycie i dezynfekcj przy zastosowaniu ró積ych metod i urz康ze;

2) stosuje 鈔odki do nawil瘸nia, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej;

3) przygotowuje roztwory u篡tkowe 鈔odków dezynfekcyjnych o wskazanym st篹eniu;

4) dobiera technologi dekontaminacji zgodnie z klasyfikacj Spauldinga;

5) identyfikuje parametry wody u篡tej w procesach dekontaminacji;

6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji;

7) obs逝guje sprz皻 i urz康zenia u篡wane w technologii mycia i dezynfekcji;

8) wykonuje testy urz康ze w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urz康ze do pracy;

9) przeprowadza kontrol sprawno軼i urz康ze wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji;

10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczno軼i dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;

11) zwalnia sprz皻 po procesie dezynfekcji.

3. Wykonywanie sterylizacji

Ucze:

1) przeprowadza sterylizacj sprz皻u i wyrobów medycznych przy zastosowaniu ró積ych metod i urz康ze;

2) obs逝guje sprz皻 i urz康zenia u篡wane w technologii sterylizacji;

3) przeprowadza kontrol sprawno軼i urz康ze wykorzystywanych do sterylizacji;

4) rozró積ia rodzaje opakowa u篡wanych w procesach sterylizacji;

5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyj皻ymi ustaleniami;

6) stosuje materia opakowaniowy w zale積o軼i od rodzaju sprz皻u i wyrobów medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyj皻ego systemu opakowaniowego;

7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;

8) przeprowadza kontrol urz康ze s逝膨cych do zapewnienia szczelno軼i opakowania;

9) wykonuje testy urz康ze w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urz康ze do pracy;

10) przeprowadza kontrol cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczno軼i sterylizacji i zwolnieniu wsadu;

11) kontroluje wizualnie integralno嗆 opakowania;

12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;

13) zwalnia sprz皻 i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;

14) sporz康za dokumentacj dekontaminacji;

15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;

16) wspó逍racuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepisów prawa;

17) aktualizuje wiedz i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;

18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materia造 niezb璠ne w technologii dekontaminacji;

19) kalkuluje koszty dekontaminacji.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni anatomiczn, wyposa穎n w: modele anatomiczne, atlasy anatomiczne, stanowiska komputerowe z drukark (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost瘼em do Internetu, skanery i plotery (po jednym urz康zeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, filmy dydaktyczne, programy komputerowe dotycz帷e anatomii cz這wieka, fantomy niemowl璚ia, dziecka i osoby doros貫j do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia, defibrylator automatyczny, 鈔odki opatrunkowe;

2) pracowni higieny, aseptyki i 獞icze podstawowych, w której powinny by zorganizowane stanowiska pracy dla uczniów (jedno stanowisko dla sze軼iu uczniów), wyposa穎ne w: zestaw mebli nadaj帷ych si do dezynfekowania, pojemniki na odpady, stanowisko do higienicznego mycia r彗, sto造 do pakietowania, wieszaki, stojaki na materia opakowaniowy, zgrzewarki, opakowania sterylizacyjne, tace, kosze sterylizacyjne, podstawowe narz璠zia chirurgiczne, lampy powi瘯szaj帷e z pod鈍ietleniem, emulgatory do piel璕nacji narz璠zi, materia opatrunkowy, wska幡iki chemiczne kontroli (ró積ych klas i ró積ego przeznaczenia), symulatory standardowe, 鈔odki ochrony indywidualnej, stabilizatory sprz皻u, ochrony ostrzy oraz wyposa瞠nia do przeprowadzania testów funkcyjnych;

3) pracowni komputerow, wyposa穎n w: stanowiska komputerowe z drukark (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe z dost瘼em do Internetu dla nauczyciela, skanery i plotery (po jednym urz康zeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, filmy dydaktyczne dotycz帷e systemu dokumentacji elektronicznej technologii dezynfekcji i sterylizacji.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych oraz podmiotach 鈍iadcz帷ych us逝gi sterylizacji, w tym w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym oraz podr璚znej sterylizatorni na bloku operacyjnym i pracowni mikrobiologii.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w centralnej sterylizatorni.

Szko豉 przed przyst徙ieniem do praktyki zawodowej powinna umo磧iwi uczniom uzyskanie 鈍iadectwa kwalifikacyjnego typu E w zakresie obs逝gi urz康ze elektroenergetycznych niezb璠nego do samodzielnej obs逝gi urz康ze dekontaminacyjnych.

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

290 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.

 

ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299