Ta strona zapisuje w Twoim urz鉅zeniu kr鏒kie informacje tekstowe zwane plikami cookies. <<wi璚ej przeczytaj koniecznie
              
kierunki medyczne BEZPxTNE, szko造 policealne BEZPxTNE, LO - BEZPxTNE, technik us逝g FRYZJERSKICH od 2015r. BEZPxTNE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DobreSzkoly.pl
OPIEKUN MEDYCZNY
Kierunek posiada akredytacj Ministra Zdrowia oraz Kuratora O鈍iaty.
Szko豉 posiada uprawnienia szko造 publicznej.
Kwalifikacja: Z.4. 安iadczenie us逝g opieku鎍zych osobie chorej i niesamodzielnej.
Opiekun medyczny
W wyniku kszta販enia absolwent otrzymuje:
安iadectwo potwierdzaj帷e kwalifikacje w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY (pa雟twowe wydane przez OKE) po zdaniu egzaminu+ 安iadectwo uko鎍zenia szko造+Certyfikat kwalifikacji nabytej wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego+Za鈍iadczenie MEN w zakresie rejestratorka medyczna
Czas trwania nauki:
1 rok - 2 semestry
Warunki rekrutacji:
安iadectwo uko鎍zenia szko造 鈔edniej;
za鈍iadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w zawodzie (wydaje MEDYCYNY PRACY) za鈍iadczenie bezp豉tne dla s逝chaczy szko造;
Kwestionariusz osobowy dost瘼ny w sekretariacie szko造;
2 fotografie (jedna do indeksu i jedna do legitymacji);
Dowód osobisty.
Czesne
Kierunek bezp豉tny
Numer programu nauczania:
Szko豉 kszta販i zgodnie z obowi您uj帷ymi programami zatwierdzonymi przez MEN.
Przedmioty:

Zgodnie z poni窺zym szkolnym planem nauczania.

Dodatkowe informacje: Zaj璚ia praktyczne odbywaj si w pracowniach szkolnych. S逝chacz op豉ca samodzielnie ubezpieczenie OC i NNW oraz pokrywa koszt bada, które wymagane s przez szpital i jednostki zaj耩 praktycznych i praktyk zawodowych.  
Praktyka zawodowa: W wymiarze podanym w szkolnym planie nauczania praktyki zawodowe odbywaj si w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu.
Wi璚ej informacji o praktykach
Informacja o zwalnianiu praktykach zawodowych.
 
Egzaminy w zawodzie lub w kwalifikacji: Egzamin na koniec cyklu nauczania, czyli dla osób ko鎍z帷ych nauk w czerwcu miesi帷em zdawania egzaminów zawodowych jest czerwiec lub lipiec a dla ko鎍z帷ych nauk w styczniu stycze, luty lub marzec.
Przeczytaj pe軟 informacj o egzaminach w zawodzie.
Informator o egzaminie w zawodzie
 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

opiekun medyczny 532102

Celem kszta販enia zawodowego jest przygotowanie ucz帷ych si do 篡cia w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj帷ym si rynku pracy.

Zadania szko造 i innych podmiotów prowadz帷ych kszta販enie zawodowe oraz sposób ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodz帷ymi w otoczeniu gospodarczo-spo貫cznym, na które wp造waj w szczególno軼i: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i spo貫cznych, rosn帷y udzia handlu mi璠zynarodowego, mobilno嗆 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak瞠 wzrost oczekiwa pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiej皻no軼i pracowników.

W procesie kszta販enia zawodowego wa積e jest integrowanie i korelowanie kszta販enia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta販enia ogólnego, z uwzgl璠nieniem ni窺zych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi您anej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiej皻no軼i zawodowych absolwentów szkó kszta販帷ych w zawodach, a tym samym zapewni im mo磧iwo嗆 sprostania wyzwaniom zmieniaj帷ego si rynku pracy.

W procesie kszta販enia zawodowego s podejmowane dzia豉nia wspomagaj帷e rozwój ka盥ego ucz帷ego si, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i, ze szczególnym uwzgl璠nieniem indywidualnych 軼ie瞠k edukacji i kariery, mo磧iwo軼i podnoszenia poziomu wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko鎍zeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kszta販enia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto軼i na uczenie si przez ca貫 篡cie oraz mobilno軼i edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma s逝篡 wyodr瑿nienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Absolwent szko造 kszta販帷ej w zawodzie opiekun medyczny powinien by przygotowany do wykonywania nast瘼uj帷ych zada zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwi您ywania problemów opieku鎍zych osoby chorej i niesamodzielnej w ró積ym stopniu zaawansowania choroby i w ró積ym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-spo貫cznych;

3) asystowania piel璕niarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narz璠zi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

5) podejmowania wspó逍racy z zespo貫m opieku鎍zym i terapeutycznym podczas 鈍iadczenia us逝g z zakresu opieki medycznej nad osob chor i niesamodzieln.

2. EFEKTY KSZTAzENIA

Do wykonywania wy瞠j wymienionych zada zawodowych niezb璠ne jest osi庵ni璚ie zak豉danych efektów kszta販enia, na które sk豉daj si:

1) efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpiecze雟two i higiena pracy

Ucze:

1) rozró積ia poj璚ia zwi您ane z bezpiecze雟twem i higien pracy, ochron przeciwpo瘸row, ochron 鈔odowiska i ergonomi;

2) rozró積ia zadania i uprawnienia instytucji oraz s逝瘺 dzia豉j帷ych w zakresie ochrony pracy i ochrony 鈔odowiska w Polsce;

3) okre郵a prawa i obowi您ki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy;

4) przewiduje zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia cz這wieka oraz mienia i 鈔odowiska zwi您ane z wykonywaniem zada zawodowych;

5) okre郵a zagro瞠nia zwi您ane z wyst瘼owaniem szkodliwych czynników w 鈔odowisku pracy;

6) okre郵a skutki oddzia造wania czynników szkodliwych na organizm cz這wieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowi您uj帷ymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze雟twa i higieny pracy, ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

8) stosuje 鈔odki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz帷e ochrony przeciwpo瘸rowej i ochrony 鈔odowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro瞠nia zdrowia i 篡cia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej

Ucze:

1) stosuje poj璚ia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotycz帷e prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

4) rozró積ia przedsi瑿iorstwa i instytucje wyst瘼uj帷e w bran篡 i powi您ania mi璠zy nimi;

5) analizuje dzia豉nia prowadzone przez przedsi瑿iorstwa funkcjonuj帷e w bran篡;

6) inicjuje wspólne przedsi瞝zi璚ia z ró積ymi przedsi瑿iorstwami z bran篡;

7) przygotowuje dokumentacj niezb璠n do uruchomienia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwi您an z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;

9) obs逝guje urz康zenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dzia豉nia marketingowe prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej.

(JOZ). J瞛yk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) pos逝guje si zasobem 鈔odków j瞛ykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo磧iwiaj帷ych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych artyku這wane powoli i wyra幡ie, w standardowej odmianie j瞛yka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz帷e wykonywania typowych czynno軼i zawodowych;

4) formu逝je krótkie i zrozumia貫 wypowiedzi oraz teksty pisemne umo磧iwiaj帷e komunikowanie si w 鈔odowisku pracy;

5) korzysta z obcoj瞛ycznych 廝óde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spo貫czne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dzia豉;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiej皻no軼i zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno嗆 za podejmowane dzia豉nia;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wspó逍racuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma造ch zespoów (wy陰cznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Ucze:

1) planuje prac zespo逝 w celu wykonania przydzielonych zada;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

4) ocenia jako嗆 wykonania przydzielonych zada;

5) wprowadza rozwi您ania techniczne i organizacyjne wp造waj帷e na popraw warunków i jako嗆 pracy;

6) komunikuje si ze wspó逍racownikami.

2) efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego, stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

PKZ(Z.a) Umiej皻no軼i stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zaj璚iowy, ortoptystka, opiekunka dzieci璚a, ratownik medyczny, technik masa篡sta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s逝chu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Ucze:

1) wyja郾ia ogóln budow i funkcje organizmu cz這wieka;

2) charakteryzuje podstawowe poj璚ia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;

3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 篡cia;

4) wyja郾ia poj璚ia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze oraz zmian chorobowych;

5) przestrzega zasad post瘼owania w przypadku podejrzenia wyst瘼owania przemocy;

6) charakteryzuje stany nag貫go zagro瞠nia 篡cia;

7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji 篡ciowych;

8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagro瞠nia 篡cia i zdrowia;

9) rozró積ia sposoby post瘼owania w razie bezpo鈔edniego kontaktu z materia貫m biologicznie ska穎nym;

10) przestrzega zasad bezpiecze雟twa zwi您anych z materia豉mi biologicznie ska穎nymi;

11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;

12) komunikuje si z pacjentem, jego rodzin i grup spo貫czn;

13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;

14) identyfikuje miejsce i rol zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;

15) sporz康za, prowadzi i archiwizuje dokumentacj medyczn zgodnie z przepisami prawa;

16) stosuje przepisy prawa dotycz帷e realizacji zada zawodowych;

17) wspó逍racuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj帷ym ci庵這嗆 opieki nad pacjentem;

18) charakteryzuje organizacj ochrony zdrowia w Polsce;

19) wyja郾ia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze zdrowotnych w Polsce;

20) okre郵a 廝ód豉 i sposoby finansowania 鈍iadcze zdrowotnych;

21) wyja郾ia specyfik rynku us逝g medycznych;

22) przestrzega zasad etycznego post瘼owania w stosunku do pacjentów oraz wspó逍racowników;

23) pos逝guje si j瞛ykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa篡sta nauczanego w technikum);

24) stosuje programy komputerowe wspomagaj帷e wykonywanie zada.

3) efekty kszta販enia w豉軼iwe dla kwalifikacji wyodr瑿nionej w zawodzie opiekun medyczny opisane w cz窷ci II:

Z.4. 安iadczenie us逝g opieku鎍zych osobie chorej i niesamodzielnej

1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

Ucze:

1) charakteryzuje rozwój psychofizyczny cz這wieka w poszczególnych fazach 篡cia;

2) okre郵a wp造w choroby na stan psychiczny, sytuacj spo貫czn jednostki i jej rodziny;

3) wykorzystuje metody i 廝ód豉 zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;

4) uczestniczy w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;

5) reaguje na zmieniaj帷e si problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej;

6) rozpoznaje poziom wiedzy, umiej皻no軼i, motywacji i mo磧iwo軼i w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.

2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

Ucze:

1) okre郵a cele czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych;

2) okre郵a wskazania, przeciwwskazania i niebezpiecze雟twa zwi您ane z wykonywaniem czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

3) planuje i organizuje czynno軼i higieniczne i piel璕nacyjne z uwzgl璠nieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej;

4) przestrzega zasad wykonywania czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

5) dobiera metody i techniki wykonywania czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

6) stosuje algorytmy czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

7) przestrzega zasad post瘼owania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;

8) ocenia stan higieniczny chorego;

9) wykonuje s豉nie ó磬a pustego oraz z osob chor i niesamodzieln;

10) wykonuje toalet ca貫go cia豉 osoby chorej i niesamodzielnej z uwzgl璠nieniem toalety i zabiegów piel璕nacyjnych w obr瑿ie jamy ustnej;

11) wykonuje mycie g這wy osoby chorej i niesamodzielnej le膨cej w ó磬u i zak豉da czepiec przeciwwszawiczy;

12) wykonuje zmian bielizny osobistej i po軼ielowej;

13) wykonuje zmian pieluchomajtek i innych 鈔odków absorpcyjnych oraz pomaga w czynno軼iach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;

14) wykonuje wymian cewnika zewn皻rznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;

15) wykonuje zabiegi przeciwzapalne i k徙iele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub piel璕niarki;

16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;

17) stosuje profilaktyk i piel璕nacj przeciwodle篡now u osoby chorej i niesamodzielnej;

18) zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne u這瞠nie w ó磬u;

19) pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu si osoby chorej i niesamodzielnej;

20) wykonuje czynno軼i usprawniaj帷e ruchowo osob chor i niesamodzieln;

21) karmi osob chor i niesamodzieln lub pomaga podczas jej karmienia;

22) zapewnia bezpiecze雟two i intymno嗆 podczas wykonywania czynno軼i higienicznych i piel璕nacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;

23) przekazuje piel璕niarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;

24) przestrzega procedur post瘼owania z brudn bielizn i zu篡tym sprz皻em;

25) stosuje przepisy prawa dotycz帷e praw pacjenta;

26) przeprowadza edukacj w zakresie higieny osobistej i zabiegów piel璕nacyjnych;

27) pos逝guje si sprz皻em, przyborami, materia豉mi i 鈔odkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynno軼i opieku鎍zych nad osob chor i niesamodzieln

Ucze:

1) przestrzega zasad, okre郵a cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynno軼i opieku鎍zych;

2) planuje i organizuje czynno軼i opieku鎍ze nad osob chor i niesamodzieln z uwzgl璠nieniem jej stanu zdrowia;

3) zapewnia higien i estetyczny wygl康 otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;

4) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynno軼i 篡cia codziennego;

5) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w u篡tkowaniu sprz皻u ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

6) aktywizuje osob chor i niesamodzieln i organizuje jej czas wolny;

7) wspó逍racuje z zespo貫m terapeutycznym i opieku鎍zym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;

8) zapewnia bezpiecze雟two fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynno軼i opieku鎍zych;

9) pomaga w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunków 篡cia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy spo貫cznej;

10) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian zwi您anych z przewlek陰 chorob lub staro軼i;

11) udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;

12) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywno軼i ruchowej;

13) przekazuje piel璕niarce informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobserwowanych podczas wykonywania czynno軼i opieku鎍zych;

14) przestrzega procedur post瘼owania ze sprz皻em i materia貫m podczas wykonywania czynno軼i opieku鎍zych nad osob chor i niesamodzieln;

15) dezynfekuje oraz myje przybory i sprz皻 u篡wane podczas wykonywania zabiegów piel璕nacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAzENIA W ZAWODZIE

Szko豉 podejmuj帷a kszta販enie w zawodzie opiekun medyczny powinna posiada nast瘼uj帷e pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracowni anatomiczn, wyposa穎n w: modele anatomiczne, foliogramy, programy komputerowe z zakresu anatomii, filmy dydaktyczne, atlasy, plansze dotycz帷e anatomii cz這wieka, stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z dost瘼em do Internetu, z drukark, ze skanerem, oraz z projektorem multimedialnym, fantomy osoby doros貫j, dziecka i niemowl璚ia do resuscytacji kr捫eniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, ko軟ierze ortopedyczne, 鈔odki opatrunkowe;

2) pracowni zabiegów higienicznych i piel璕nacyjnych, wyposa穎n w: urz康zenia sanitarne, przybory i 鈔odki higieniczne, ó磬a szpitalne z oprzyrz康owaniem, szafki przyó磬owe z regulowanym blatem, po軼iel, bielizn po軼ielow i osobist, parawany, taborety, pojemnik na brudn bielizn, pojemniki na odpady, sprz皻 do przemieszczania chorych, materace przeciwodle篡nowe, udogodnienia dla chorych, takie jak por璚ze i 豉weczki fantomy do nauki czynno軼i higienicznych, wyroby medyczne do piel璕nacji pacjenta le膨cego, 鈔odki piel璕nacyjne, termometry, aparaty do mierzenia ci郾ienia, apteczk pierwszej pomocy.

Kszta販enie praktyczne mo瞠 odbywa si w: pracowniach szkolnych i podmiotach leczniczych.

Szko豉 organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj帷ym rzeczywiste warunki pracy w豉軼iwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kszta販enia zawodowego1)

Efekty kszta販enia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kszta販enia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-spo貫cznego stanowi帷e podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

Z.4. 安iadczenie us逝g opieku鎍zych osobie chorej i niesamodzielnej

320 godz.

1) W szkole liczb godzin kszta販enia zawodowego nale篡 dostosowa do wymiaru godzin okre郵onego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szko豉ch publicznych, przewidzianego dla kszta販enia zawodowego, zachowuj帷, z wyj徠kiem szko造 policealnej dla doros造ch, minimaln liczb godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kszta販enia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kszta販enia stanowi帷ych podbudow do kszta販enia w zawodzie lub grupie zawodów oraz w豉軼iwych dla kwalifikacji wyodr瑿nionych w zawodzie.
ul. Kawia 4/16, 42-200 Cz瘰tochowa, tel./fax 34/365-14-25
Strona chroniona prawami autorskimi
Liczba unikalnych lokalizacji odwiedzaj帷ych dzisiaj nasz stron:   27
Licznik odwiedzin:   1087299